HomeDe komende stembusstrijdPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

,,.....(..,. ,,.,.-,,..·.a.w.Y.r .,.­ . .­«.·­w.«. ..... ­-­. , .Y.V ·. . _«e..~~. en- -«~.. -. -,~­-­····~­­ ­i«.:;..,x.;zs·:.x­vw;«s»a­r¤r::·«~=#x·i:«­¥ï`I;[J.LJZ`ï.àl;2.J¥’ï'4J£l$`*’¤~$ï­?£ï4’?l?·'-§S·`;I·I'ïïé L,..«;.k
s pa
. on koivinnnn s·1rnMenss·rin.n>. ll
werd. tegemoet gevoerd ­- een Hclericaal dogma" is en 20 dat
‘ wederinvoering van de doodstraf voor de beveiliging van de .
rnaatsohappelijke orde niet wordt gevorderd. 'Wat het tweede
. punt betreft het volgende. In art. 1639, m, van het ontwerp
van wet tot regeling van het arbeidscontract wordt de wigge
l van ,den kantonrechter veel dieper in de huwelijkseenheid
I i gedreven dan door eenig voorstel van minister Cort van der
_i Linden werd gedaan, en dit niet in navolging van den vrij-
` zinnig­democraat Drucker, maar als eigen vinden van den
Mi christelijken minister van justitie. En eindelijk het eerste
punt. Het christelijk kabinet heeft de leerplichtwet, die inbreuk j .
‘ maakt op het gezinsrecht, niet alleen gehandhaafd; maar in
de memorie van toelichting, bij het ontwerp arbeidswet ’
E IQO4, blz. 6 onder letter a, spreekt minister Kuyper i in pl i- i
cite uit, dat het in het belang der kinderen zou zijn ge-
weest, indien de leerpliclitwet zich tot het dertiende levens-
jaar had uitgestrektj .
Een scherper strijd tusschen theorie en practijk dan op
*4 deze drie punten, door dr. Kuyper naar voren gebracht ter j
. • .•
teekening van het gevaar dat den ehristelijken grondslag van ij
ons staatsleven bedreigen zou, is moeilijk denkbaar. In de
' racti`k het christelik ministerie den christeliken rondslag .
‘ . . . . O :
van ons staatsleven niet minder bedreigend dan het gevaar- ,
j lijk paganistische ministerie deed. r
j Ik kan, dunkt mij, op dit stuk met het voorgaande vol- `
staan. De antithese is onecht, zij dekt de werkelijkheid
j niet. In de christelijke coalitie is het reactionair­conservatieve
j element hoofdzaak, het christelijke element komt eerst in ·
fl de tweede plaats. _ .
Dit komt al aanstonds uit in de niet-benijdenswaardige ge- j
ë makkelijkheid waarmede de minister-president te1· wille van .
T 1 'Handelingert Tweede 1{amer *1903/4, bl 779. Zie ook 19012/, bl. 437.
tf 2 Het min oirbare bedrijf van Dr. Kuyper om - gelijk hij in de Tweede Kamer deed ‘
(Zie Handelingen 1904/5 bl. 608) -­ van de moderne levensbeschouwing te getuigen
dat zij eindigt in zelfmoord, en die levensbeschouwing vergoeltjking van de zonden van
jl Sodom en Gornorra toe te dichten -· gelijk hij deed in zijne Jubilemnrede van 24 l
j· Mei 1904 ­ ga ik met stilzwijgen voorbij. Zulke onbehoorlijke politieke speculatiën ver-
, oordeelen zich zelve. Of zou Dr. Kuyper soms in staat zijn te bewijzen of zelfs maar waar- i
jj,.·° schijnlijk te maken dat zelfmoord en de zonden van Sodom en G·omorra.onder zijne ,,Chris­
,·. tenen" minder voorkomen dan onder onze »Page.nisten" ‘? .
Y
Je r ‘ .
1 · - i
l . ‘ ~