HomeDe komende stembusstrijdPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

«.. .., .l. A . `... .eee
A · .
‘ i nm Koiunnnn s·rnMBUss·rn1Jn. 9
Terwijl de antithese den schijn wil wekken, dat voor de
beide hoofdgroepen der christelijke regeeringsrneerderheid de A
eenheid van hun christelijk geloof hun onderling verschil op ;
, den achtergrond stelt tegenover de ongodistische vrijzinnige ë
partijen, leert de werkelijkheid dat beide die hoofdgroepen, `
j in hun maatschappelijk leven het onderling verschil hooger Q
Q aanrekenen dan hetgeen hen scheidt van de vrijzinnigen. "
Voor hunne kinderen kiezen beide ··groepen de ,,godsdient­ ·
' looze" openbare school boven die van de dolende zusterkerk.
i Doch ook dc practische stembuspolitick van de laatste _`
x` weken werpt een eigenaardig licht op de zoo naar voren ge- i
. schoven antithese. De verkiezingsstrijd voor het lidmaatschap
van den gemeenteraad van Amsterdam, onlangs gevoerd in j'
district IX aldaar, is te dezen aanzien bij uitstek leerzaam. l
i Er waren daar vier candidaten: een christen­democraat, een i
sociaal­dernocraat, een vrijzinnig­deniocraa.t en een voor deze
gelegenheid conservatief geworden liberale candidaat. Alzoo
één belijder van de christelijke en drie volgelingen van de
W; paganistische levensbeschouwing. Ware de antithese meer
dan valsche schijn, dan zouden de christelijke partijen
zich, zonder te letten op onderlinge ditferentieering, hebben
moeten scharen aan de zijde van den eenen candidaat die
met hen vvortelt in de belijdenis van Christus. Doch het ge- l
· schiedde anders. De katholieken vooraan, de antirevolutio­
nairen schoorvoetend volgend, gaven den christen­deniocraat E
l prijs om den paganistischen oud­liberaal te steunen. De ' E
` politieke liefde voor den broeder in Christus moest wijken _
j voor de politieke vrees voor den democraat in dien broeder.
De antithese wil de onderlinge verschillen kunstmatig doen j
f wegvallen voor het groote verschil in levensopvatting tusschen l
tf links en rechts; de werkelijkheid dringt da.t kunstmatig naar i
_ voren geschoven verschil op den achtergrond en doet - de ·
{ antithesenten spijt ~­ den conservatieven paganist van chris- Y
‘ ag ‘ telijke zijde verkiezen boven den democratisclien christen. L
> Neen, waarlijk, de dingen zijn niet als zij schijnen. Hij i
doolt zeer licht, die licht gelooft.
· Men voere hiertegen niet aan, dat het bij deze gelegen- V
heid een gemeenteraadsverkiezing gold, waarbij nog andere