HomeDe komende stembusstrijdPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 43.99 MB

l
jl 8 nn Konnnon srnnnossrnmn. · ‘ i
l` daarvan, het aan velen moeilijk wordt een gevoel van hart-
grondigen afkeer te onderdrukken.
j De onwaarde van de antithese als fundament voor poli- ,
y tieke partijgroepeering blijkt reeds voldoende uit de wijze
waarop dr. Kuyper zelf er mee omspringt. Maar het loont j
de moeite haar nog wat nader te toetsen. Q
fx Indien het waar ware, dat de onderlinge verschillen in
de christelijke en de vrijzinnige groepen alle verbleeken i
*:1 tegenover het groote verschil dat beide groepen scheidt, zou i
dit in het maatschappelijke leven moeten te voorschijn komen. in
`P; Vooral op het stuk van het onderwijs. De onderwijskwestie .
toch is een dier politieke vraagstukken, bij welke de anti-
g these nog het meest in overeenstemming schijnt met de
werkelijkheid. VVelnu, als de antithese hier waarlijk de i
gj onderlinge verschillen tusschen de roomschen_ en de calvi-
J nistische Christusbelijders op den achtergrond drong, zon
' het in ons volk heel anders toegaan dan het gaat.
Gesteld, er is op een plaats naast de openbare -volgens «•;
het oordeel· der christelijke partijen, godsdienstlooze - school
i eene katholieke school, doch geen school met den bijbel.
Gaf de antithese een juist beeld van de werkelijkheid, dan
{ zouden de op die plaats wonende calvinisten hunne kinderen
V als één man moeten zenden naar de in het gemeenschappe­ ·
lijke christendom wortelende katholieke school en aan deze
j,. school ver de voorkeur geven boven de ,,godsdienstlooze" · l
4 openbare. ls dat nu de werkelijkheid? Ieder weet het `
T tegendeel. Zoo het al voorkomt, dat kinderen van calvi­ j
Y nistische ouders eene roomsche school bezoeken, is het eene
_, hooge uitzondering. Voor die ouders is de openbare school, f
V, in vergelijking met de katholieke, verreweg het minste van il
twee kwaden. _
jj En laten wij de onderstelling een weinig veranderen en {
jgä een plaats als voorbeeld nemen waar, naast de openbare, ‘ it ‘
wél eene calvinistische school met den bijbel, maar geen
{ katholieke school is. Weet niet ieder dat in zulk eene plaats
l de katholieke kinderen de openbare en niet de calvinistische r ·
j school bezoeken?
in `
r
t . ..._ . c l -