HomeVrijzinnig verweerPagina 7

JPEG (Deze pagina), 957.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

p . , .
'
l
i L
l
II.
l Openbaring of Rede. L
ri
l W i
l Een der begaafdsten der jongeren der Anti-Revolutionaire partij heeft
eenige jaren geleden in een brochure, ,,Partijgroepeering" getiteld, de I
tegenstelling tusschen linker- en rechterzijde geformuleerd als: ,,Een
Rede, die pretendeert ongeschonden te zijn en als algemeen men- y
schelijke rede in zichzelf den beslissenden vorm waant te bezitten
van waarheid en gerechtigheid en de Rede, die erkent verzwakt en
deels vervalscht te zijn en daarom justificatie en correctie door Open- l
baring noodig te hebben". Onder ,,Openbaring" verstaat mr. Anema ;
de verzameling geschriften, die wij Bijbel noemen.
,,I·Ioe maak ik uit" schrijft hij een paar bladzijden verder ,,wat
recht, wat onrecht is? Wij mannen van de ,,rechterzijde", Calvinisten, äl
Roomschen en andere Schriftgeloovigen zeggen: Door toetsing aan de
Rede, voorgelicht en verbeterd door de Schrift. De mannen van de
,,linkerzijde" zeggen: Neen, onzen eigen menschelijke reden beslist
hier in hoogste instantie zelf". I
In de Heilige Schrift meenen de Anti-Revolutionairen de bron van
het Recht te vinden. ,,Geenzins" schrijft mr. L. W. C. van den Berg, l
een andere der Anti-Rev. hoofdmannen, in een geschrift genaamd: Q
,,Rechter­ ent Linkerzijde", ,,wordt hiermee bedoeld, dat de Bijbel als g
wetboek gebruikt moet worden; noch dat men als politieke partij zich
inlaat met kwesties, betreffende authenticiteit of interpretatie van be- ,
paalde Bijbelplaatsen . . maar alleen, dat men de, in de Heilige I
Schrift doorgaans gehuldigde essentieele rechtsbegrippen, b.v. die van Q,
staat, wet, rechtspraak, overheid, persoonlijkheid, familie, eigendom, l
erfrecht, overeenkomst en straf te beschouwen, heeft als geopenbaarde I
· en boven de menschelijke kritiek verheven metaphysische waarheden,
waarvan de negatie zonde is". I
In de Heilige Schrift liggen, naar Groen van Prinsterer in zijn I
werk ,,Ongeloof en Revolutie" beweert, de grondslagen van al wat ten I;
l