HomeVrijzinnig verweerPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

..
j
4
Gods". ,,Als dienstknechten onzes Gods zijn wij steeds opgetrokken",
verklaarde de erkende opperbevelhebber der clericale heerscharen.
,,Voor Zijn eer, voor Zijn recht, voor Zijn ordonnantiën, en voor de X4
f beginselen van staatsbeleid, die ons in die ordonnantiën zijn gegeven". 2) ,
Het waren wederom de oude, valsche leuzen, die werden aangeheven, rg
j en waarlijk met schitterend succes! Of de heerlijkheid der overwinning f
y niet voor een goed deel werd vergald bij de gedachte op welke wijze ltd
i zij was bevochten, zal dr. Kuyper U zeker het best kunnen vertellen.
O! indien hij terugziet op zijn staatkundige loopbaan, dan moet de
ethische mensch in hem al zeer zijn gedaald, als niet de blos der f
schaamte hem naar de wangen stijgt. Heeft hij niet door de wijze
waarop hij zijn tegenstanders heeft bestreden, den politieken strijd ik
y verpest? Heeft hij zich niet een aanhang verworven door zijn staat- ‘
f kundige tegenstanders verdacht te maken, door de geloovige schare J
tegen hen op te hitsen. Niet de juistheid der theorien van zijn tegen-
standers heeft hij bestreden, maar hij heeft hen aan de kaak gesteld [
f als ongeloovigen, vrienden van den Booze, vijanden van God! Spe-
culeerende op de hartstochten eener gaarne godsdienst-twistende me- Q
nigte, zijn politieke en godsdienstige tegenstanders verketterend, anti-
christ scheldend menschen, weer diepte van geloof hij niet vermocht ;
l te peilen, de godsdienst voorstellend als ’t beste verdedigingsmiddel ·
tegen de van alle kanten opdringende sociaal-democratie, en aldus tot · ç
zich trekkend al wie, conservatief, elke sociale hervorming uit den j
f booze achtten, omdat zij die in strijd meenden met hun egoistische -*
f belangen, - heeft hij zich omhoog gewerkt op zulk een vreemd alle- §·
gaartje steunend. Valsche leuzen aan te heffen, daarin zat zijn kracht. tf
Valsche leuzen, die een smet moesten werpen op al wie vrijzinnig ,
dacht en voelde, die hen moesten doen verafschuwen door wie geloof
en vroomheid als het beste van zijn geestelijke bezittingen eerde.Voor >
de duizenden, die gehecht aan hun godsdienst, aan hun religieuze al
gevoelens waren, is de staatkundige strijd geworden tot een strijd g
tusschen geloof en ongeloof. (
Heeft ook weer niet bij de jongste provinciale verkiezingen de .
valsche strijdkreet ,,Voor of tegen Ghristus", ,,Troelstra of Christus" '
weerklonken? Heeft nog niet onlangs dr. Kuyper verklaard, dat de E
,,worsteling gaat om het behoud van heel ons volk; om het antwoord
‘ op de vraagvwelke geest zal heerschenï de Geest van den Pinkster- i
dag of de geest des verderfs"? juichte niet na de juni-stembus van
i 1904 dr. Kuypers lijfblad, dat ,,de geweldige poging om de banier van
het kruis te vervangen door de vaan des ongeloofs in den hoogsten kring 9.
1