HomeVrijzinnig verweerPagina 42

JPEG (Deze pagina), 805.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

2
5 39
Ad. lV¤m­ 1) Prof. dr. R. Fruin in zijn brochure ,,Het Anti-Revolutionair
staatsregt van Mr. Groen van Prinsterer“ [1853]. Cf. Dr. G. W. Kernkamp ,,Over
» Robert Fruin" p. 75-76.
2) Cf. Dr. D. van Embden "Darwinisme en Democratie" p. 427. [
3) Mr. M.W. F. Treub, ,,Het Oeconomisch Standpunt der Vrijzinnig­Democraten‘^ d
p. 57-58. Cf. R. T. Ely ,,lnleiding tot de Staathuishoudkunde".
[ 4) L. L. C. M. van Outhoorn ,,Het maatschappelijk tekort" p. 57.
5) Dr. H. L. Oort ,,De Tien Geboden" p. 151-152. ]
6) R. W. Emerson ,,Works" Dl. ll [Essays] p. 485. l
. 7) Th. Carlyle, ,,Past and Present" p. 194-195.
8) Die socialistenvrees vond haar meest typische uitdrukking in de candida-
tuur van den niet­debatteerenden ,,nationaal­liberaal" Tutein Nolthenius, in Zutphen
EH [ candidaat gesteld tegenover den begaafden leider der Lib. Unie, mr. Goeman Bor- i
A gesius. Hij heeft zijn ,,beginselen" uiteengezet in een brochure, getiteld ,,Lente (!)
in de Politiek."
O- 9) Mr. S. j. Visser, ,,Over Socialisme".
10) Fred. Harrison, ,,_[ohn Ruskin" p. 105. ·
BS Ad. V¤m~ 1) Mr. Anema, ,,Partijgroepeering" p. 29.
2) Zie de Memorie bij 't Program van Urgentie der A.-R. partij: Oosterbaan,
1 ,,Politieke en Sociale Programma’s" Dl. ll.
_ 3) Prof G. _]. P. _[. Bolland, ,,De Grondslag der ,Vrije‘ Universiteit" p. 8-9,
le 11, 16-17.
¤· , 4) Edm. Schérer, ,,Brieven aan een Pastoor" p. 81-82.
1* F 5) A. Harnack, ,,Het Wezen des Christendoms·‘ p. 228.
*‘ 6) Dr. A. Kuyper, ,,Volharden bij het ldeaal" p. 14.
>· · 7) F. H. van Leeuwen, ,,De Politieke Dampkring worde gezuiverd" p. 30.
'C 8) L. L. C. M. van Outhoorn, ,,ls het Liberalisme failliet?" p. 20.
9) Dr. de Visser (in 18961). Cf. Van Leeuwen z. b., p. 33.
5· 10) Dr. A. Kuyper, ,,Volharden bij het ldeaal" p. 16.
N Ad. Vl¤m· 1) Cf. voor 't voorgaande. Mr. R. T. H. P. A. van Boneval Faure,
lt ,,Rede over de wet op het Hooger Onderwijs".
N 2) Mr. S. van Houten ,,Nieuwe Staatkundige Brieven".
d . 3) Mr. ]. A. Levy, ,,Bijzondere Universiteiten" p. 24.
4) Ch. Boissevain in ,,Van dag tot dag" (Handelsblad).
Ad. Vll¤m· 1) R. W. Emerson, ,,Works" Dl. lV (Representative Men) p. 261. '
».
e
tl
l