HomeVrijzinnig verweerPagina 41

JPEG (Deze pagina), 886.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

2
x
st
. R
P
Aanteekeningen. _ j
ti
Ad. 1¤m· 1) c.f.Dr. H. j. A. M. Schaepman, ,,Chronica over Staatkunde en l c
en Letteren". Dl. 11. p. 50-51. A g
2) Dr. A. Kuyper, ,,Volharden bij het Ideaal". p. 7 en 9. i1
Ad. 111**11- 1) Cf. over het voorgaande: jean Réville, ,,Het Vrijzinnig Pro-
testantisme".
Ad. 111 Um- 1) Cf. Dr. _]. A. Cramer, ,,Zede1ijkheid en Godsdienst" in ,,Studies
in Volkskracht". Aflev. X. p. 459-460.
2) Dr. H. L. Oort, ,,De Tien Geboden". p. 60 4 ,,
3) P. H. Hugenholtz, ,,Ethisch Pantheisme". p. 216-217. _
4) Mr. Anema [,,Partijgroepeering" p. 18] beweert, ,,dat in de historie de 1
ervaring er steeds op wees hoe de van ongeloovige [P] zijde gebezigde grondslagen, ,
steeds bezweken, het rechtsbesef deden en doen verzwakken en bij de massa een- ‘
voudig voerden tot bruut geweld" en ,,dat onze grondslagen, zoo lang daarop ge-
bouwd werd, de basis zijn geworden van een gezond staatkundig en maatschap- ·
[ pelijk leven". lets dergelijks beweert mr. T. de Vries op pg. 13 van zijn brochure
, ,,Revolutie en Evolutie in de Staathuishoudkunde".
l Mogen wij beide heeren doen opmerken: dat beweren nog niet bewyéen is,
dat ’t rechtsbesef verzwakken zou, wanneer de regeering niet in de ,,Openbaring"
zoekt naar de regelen van haar staatsbeleid; en ook dit: dat de geschiedenis wel wat ,
anders leert dan dat de ethische waarden bij het volk steeds bloeiden onder een
` confessioneel­christelijk bestuur. Of onder dit ,,Christelijk" ministerie de zedelijkheid _
er bij het volk op vooruitgaat, daarvan vindt de lezer een antwoord onder V1.
5) R. W. Emerson, ,,Works". D1. 11. [Essays] p. 241-242.
6) R. W. Emerson ,,Frisch 1even" p. 19-21. ,,Works" Dl. 1 [Miscellanies] p.
99-100.
7) Dank zij de Openbaring­vereering der confessioneelen is in hun wereldbeschou-
wing niet weinig gekomen van de godsdienst en ethiek van het Oude Testament, die
beide volstrekt niet Christelijk zijn. [Cf. Harnack ,,Het Wezen des Christendoms"
1 p. 141-142.] Vandaar dan ook dat wij in hun staatkundige en sociale programma‘s,
[ beginselen en optreden veel vinden, wat volstrekt niet Christelijk is. [B.v. de doodstraf!]
8) Adolf 1-larnack, ,,Het Wezen des Christendoms" p. 53.
, 9) R. W. Emerson, ,,Frisch 1even" p. 31-34; ,,Works" D1. I [Miscellanies]
[ p. 104-106.
1 10) ,Goethe‘s Werke" Dl. XII p. 110. _
[ 11) Th. Carlyle ,,Sartor Resartus" p. 155.
12) P. H. Hugenholtz in ,,Religi0n and Liberty".
[
I g
[ 1