HomeVrijzinnig verweerPagina 4

JPEG (Deze pagina), 900.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

l
"E ,
,3 . ~
j .
al ,
I.
Valsche Lenzen. _
De uitslag van den stembusstrijd van 1901 is voor alle partijen r
een verrassing geweest. Dat de Kerkelijken niet weinige districten i
~; zouden winnen, was na de frontverandering der Christelijk­l-Iistorischen
l en het eensgezind optrekken van alle ,,Christelijke" partijen reeds bij l
de eerste stemming, waardoor de voor de vrijzinnigen meest zoo gun-
{ stige herstemming werd voorkomen, niet anders dan te verwachten.
I Maar zulk een nederlaag als werd geleden, hadden de vrijzinnigen
Q toch niet verwacht! Maar mochten zij wel op een anderen uitslag heb-
k ben gehoopt? Was het niet uiterst gemakkelijk in te zien, dat de
g `groote meerderheid der kiezers hun steun niet zouden schenken aan
Q een partij, wier leiders, verre van eensgezind, over allerlei vrijwel bij-
komstige zaken, over een wat meer en wat minder onderling heftig
l twistten en elkaar voor ,,conservatieven" en ,,reactionairen" of wel
voor ,,verkapte jacobijnen" uitmaakten. Van weerszijden elkaar kiezers be- ë
twistend, vervreemden onze vrijzinnigen steeds meerderen van zich, jj
` 3 die of bij de sociaal-democratie, of bij de kerkelijken schuiling zoch- [
ten. 1) Tegenover de ernstige propaganda der niet-vrijzinnigen deden de
‘v liberale leiders niets dan onderling twisten. ln plaats van het oude en
t beproefde ,,eendracht maakt macht" te gedenken en in toepassing te E,
K brengen, brachten zij juist eigen heerscharen in grenzelooze verwar­ l
ring. In wanorde, zonder erkende leider, zonder zelf te weten hoe te
gaan trok het vrijzinnige leger op: was ’t wonder dat het een smade-
lijke nederlaag leed?
{ Maar wat zeker nog meer dan eigen tweedracht tot de overwin­ j
ning der tegenstanders leidde, was wel dat dezen zich niet ontzagen
de valsche leuzen weer te doen weerklinken. Verklaarde niet de Anti-
T Revolutionaire partij, dat den strijd ging ,,voor of tegen Christus", ï
maakte zij niet de kiezers wijs, dat zij ,,optrok in den naam hares
. l
è il
;‘ ij
L......._______a..a .