HomeVrijzinnig verweerPagina 38

JPEG (Deze pagina), 912.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

`i
s
vu.
Een Opwekking.
I? Wij meenen door onze vrijzinnige staatkunde niet slechts chris-
telijk te handelen, maar ook nationaal en volgens de historische be-
ginselen van ons volk. We protesteeren tegen de aanmatiging der
l Anti­Revolutionairen, dat zij de nationale partij bij uitnemendheid zou-
den zijn. Want wat is nationaal anders dan overeenkomstig het ka-
Lgj rakter van het volk? En is vrijheidsliefde, oprechtheid en afkeer van
valschheid niet juist kenmerkend voor de Nederlanders? Getuigt het
aan den anderen kant van nationaal voelen, van vaderlandsliefde, wan-
neer de Anti-Revolutionairen ons volk verdeelen in twee vijandelijke
kampen: dat der ,,ongeloovigen" en dat der ,,geloovigen". Werkt de
opvoeding die zij hunne kinderen geven niet juist het tegenovergestelde
j ` uit van eendracht­ en vrede­wekkend? Vervullen zij niet de kleinen
van `t besef van een sander maaksel te zijn dan die andere kinderen,
die gaan op de openbare school? Werkt niet alleen de neutrale school
opvoedend in de richting van christelijk idealisme, dat toch gebiedt
den naaste lief te hebben, maar niet hem te vervloeken en te ver-
ketteren? Wij protesteeren er tegen, dat de godsdienst misbruikt wordt
,,om kinderen van één en hetzelfde volk, van één en dezelfde ge-
? meente, van één en hetzelfde huis te scheiden en voor hen de kleine
Il geschillen tusschen de gezindten te maken tot hooge muren, waarover
zij misschien in hun gansche latere leven elkander de hand niet meer
*2 l kunnen reiken. Wij willen hen niet aan de kerk ontrooven en niet aan
l hun gezindte; hun geestelijke moge hun in volle vrijheid zijn geloof
leeren.. Maar wij willen onze jeugd beschermen tegen de confessioneele
I, afsluiting die onverdraagzaam maakt jegens andersdenkenden en die
{ de gemeenschappelijke arbeid tot ontwikkeling van het vaderland ver-
‘ y lamt". Door de anti­revolutionaire staatkunde, kweekt men sectehaat
L en tweedracht, geen nationaal-voelen en burgerzin.
fx