HomeVrijzinnig verweerPagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

l E
i
(
ss
H ’
J Het heeft ons een l-Iooger-Onderwijswet geschonken, die een
. partijwet is van de ergste soort. Een wet die een gansch onvolledig
ingerichte ,,universiteit" (!) 25 en 5O jaar tijd laat om vollediger te
worden, maar .... haar nu maar al de rechten van een ware
Hoogeschool toekent. Een school wordt tot universiteit verheven, hoewel
er bij haar van wetenschappelijke opleiding geen sprake kan zijn.
ïj Want wat de Vrije ,,Universiteit" voor wetenschap uitgeeft, is niets
dan een surrogaat daarvoor. Voor de vrije ontwikkeling onzer weten-
l schap een ernstig gevaar, -­ is deze wet dit niet minder voor ons
ï volk, dat er toch ook groot belang bij heeft, dat zijn aanstaande
raadgevers en helpers, zijn advocaten, artsen en de leeraars zijner
"`* kinderen werkelijk wetenschappelijk ontwikkelde menschen zijn en
ä niet ,,omzwachtelde bakerkindjes, die aan gure najaarsstormen niet
j mogen worden blootgesteld". Een gevaar is deze wet niet minder
4 ook voor onze volksontwikkeling, de steeds hoogere bloei onzer be-
X schaving. ,,ls eenmaal het onderwijs op laag peil gedaald, dan onder-
¥ _ vindtons volk daarvan den terugslag en wordt, langzaam maar zeker,
. het peil der volksbeschaving zelf verlaagd". 3)
Een drankwet danken we dit ministerie, bij welks behandeling
in onze volksvertegenwoordiging de onmacht der ministers om goede
l wetten te ontwerpen schitterend is gebleken. Een treurig product van n
V wetgeving, - voor toepassing niet geschikt, nutteloos voor de be-
· strijding van het drankmisbruik, ,,zal het door nieuwe overtredingen
g te scheppen de bron worden van ellende, voeding geven aan de
criminaliteit". Deze wet is een ,,nieuwe hinderwet, een kwel- en
l hinderwet, waarmede de wetgevende macht bemoeiallig en bespiedend
duizenden en duizenden burgers plagen en tyranniseeren gaat. leder
heeft zoo zijn opvatting van wat Gh'ristelijk is, maar ik voor mij kan
niets Christelijks vinden in deze wet tot bevordering van huichelarij
_ en heimelijk en ter sluiks drinken". 4)
Een tariefwet is door ons Kerkelijk Kabinet ingediend, die,
zonder de nijverheid te zullen baten, onze handel een zwaren slag `
T zal toebrengen, en voor de welvaart van ons volk een ernstige be-
W dreiging vormt. Na twee dagen het ontwerp uitvoerig te hebben
J onderzocht en besproken, kwam de Rotterdamsche Kamer van Koop-
z handel tot de conclusie, dat men door deze wet aan te nemen een
misdaad zal plegen aan ons vaderland. De nijverheid, verklaarden de
Enschedé’sche fabrikanten, zal er niet door worden gebaat. Maar door
tl de verhoogde belasting op tal van artikelen zal de armoede in vele
1-, gezinnen nog toenemen. Velen onzer arbeiders, die het toch al niet
ii