HomeVrijzinnig verweerPagina 33

JPEG (Deze pagina), 870.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

l
Vl. V
Modern Clericalisme.
iw
Gevaarlijk - we hebben er reeds met nadruk op gewezen -
zijn voor het vaderland de clericale neigingen der ,,medestanders",
maar te ernstiger dreigt, naar onze meening, het gevaar, wanneer het
clericalisme niet onder eigen vlag, maar onder ,,christelijke" banier
zich opmaakt het land aan zich te onderwerpen; ernstiger en gevaar- r
lijker oordeelen we het clericalisme, dat ons in de Anti·Revolutionaire
staatkunde tegemoet komt.
Bekend is het, dat in Anti­Revolutionaire oogen al wat de Groote
Revolutie ons bracht, de zegeningen die zij ons schonk, uit den booze
zijn. Niet dat de Anti­Revolutionairen zelve zouden afschrikken van
revolutionaire middelen, wanneer het hun dunkt te zijn in hun belang, ,
- daarvan heeft de ontbinding der Eerste Kamer na de verwerping
der ,,l·looger-Onderwijs­Wet" getuigd! Maar de hervormingen door de
Fransche Omwenteling der menschheid gebracht, - die zijn werk des 4
duivels! '_
En onder die hervormingen, tellen we daar niet onder, wat wij »
eeren als ons kostbaarst bezit, tellen we daar niet onder de moderne l
verhouding tusschen kerk en staat, de gelijkstelling van alle gods-
diensten, en, - wat hier innig mee samenhangt, - vrijheid van `
belijdenis, gelijke bescherming van alle kerkgenootschappen, benoem- _,‘
baarheid van iederen Nederlander tot elke staatsbetrekking, van welk
geloof hij ook moge zijn? ‘
Verlangen dan de Katholieke ,,medestanders" werkelijk, dat als G 2
in vroeger dagen de coniessioneelen opnieuw zich van alle gezag in K
den Staat zullen meester maken met ontkenning van de rechten niet _
slechts der vrijzinnigen, maar ook der andere ,,Schriftgeloovigen"? g L
Zoo niet - dat de vrijzinnigen onder hen dan ook mogen erkennen
welk gevaar ook hun van de clericale staatkunde der Anti-Revolutio-