HomeVrijzinnig verweerPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

28
gemeenten binnendringt en er het Protestantisme uit verjaagt, hoe
meer zij handelt volgens het bevel van haren Goddelijken stichter". `
Op de Katholieke scholen wordt den kinderen minachting aangeleerd
voor de heroën en martelaars der Nederlandsche vrijheidsidee. ,,Van
den geloofstrijd in de XVIde eeuw, waarmede ons onafhankelijk volks- ·
bestaan en de latere ontwikkeling van ons staatswezen ten innigste
samenhangen, wordt den kleinen een voorstelling gegeven, die, zij
moge Roomsch­Katholieke gemoederen bevredigen, bij verreweg het
grootste gedeelte der natie slechts op afkeuring, ja afschuw rekenen "
kan". 8) De grootste der Oranje’s, Vader Willem, werd door een katho- (jj
liek auteur ,,een monster" en een ,,intrigant" genoemd, de daad van jj
Balthasar Gerard verheerlijkt, hijzelf ,,de martelaarskroon waardig"
gekeurd. ,,Maken wij ons niet los van historie en traditie", schreef j
nog onlangs de Katholieke ,,Nieuwe Leidsche Courant", ,,dan is er `·
geen grooter leugen denkbaar dan wanneer men Willem van Oranje
‘den Vader des Vaderlands noemt". Prins Willem en zijn broeder
Lodewijk van Nassau worden door de ultramontaansche schrijvers i
,,oproerlingen" gescholden, het ontzet van Leiden en de stichting der gl
Universiteit aldaar als rampen betreurd. '
‘ ,,Rome is niet veranderd. Maar wij, het nageslacht dier Vaderen,
die door Rome's dienaren zich goed en bloed ontnomen zagen, wij
zijn veranderd. Wij hebben zulk een afkeer gekregen van onverdraag-
zaamheid, dat wij zoo langzamerhand een heel eind_ op weg zijn
gekomen om van Rome alles te verdragen. ja, wij heeten nog protestanten, ‘%*
maar het protesteeren tegen de tallooze paepsche stouticheden van on-
zen tijd zijn wij verleerd. Wij durven niet meer. Maar Rome durft wel. gt
Rome durft altijd. Rome durft alles. En omdat Rome durft en - ja
ook dat nog - door ons wordt gesteund en aangemoedigd, daarom l
komt Rome er hoe langer hoe meer boven op en wij gaan er onder. l
Tenzij wij weer opwaken! Tenzij onze oogen weer opengaan voor het i`
gevaar, dat van Rome ons dreigt"l 9) {
Maar niet minder dan van den kant der Katholiek­Clericalen, dreigt è
het gevaar voor den landsvrede van de zijde der Friesche Christelijk- j` jj
Historischen. Zij zouden, - we geven wederom het woord aan dr. fàïi
Kuyper, den oppersten leidsman der ,,Christelijken" - ,,zij zouden liefst i l
E den Staat weer aan de Kerk vastklinken. De overheid van het land zou
dan, naar luidt van artikel 36, zich nogmaals hebben op te maken, om ,
alle valsche godsdienst en afgoderij te weren, en desnoods uit te
A roeien. Niet dat zij de gewetensvrijheid zouden willen aantasten, maar
wel de vrijheid van eeredienst en godsdienstige propaganda. De staats Wi