HomeVrijzinnig verweerPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

s
~ 27 ­
i
zeer groot is. Dat de Katholieke kerk een wonderlijke aantrekkings-
kracht uitoefent voor al wie ,,behoefte heeft aan uiterlijk gezag in
M") godsdienstzaken, om hen te steunen", en zich o zoo gaarne wenscht
,,te ontheffen van den last van de eigen verantwoordelijkheid", die
i het Protestantisme den mensch op de schouders legt, maar ook voor
hen ,,die iets zoeken dat aesthetische wijding kan schenken aan de
plechtige, schoone oogenblikken huns levens en hen troosten in hun
j smart, totdat de tijd heeft verzacht". 5)
E Rome's aantrekkelijkheid voor al wie ethisch-zwak is, en zijn
js? bekende begeerte zijn reeds groote macht nog steeds maar uit te
j breiden, vormen een niet te gering te schatten gevaar voor de ont-
j wikkeling der menschheid, te grooter juist omdat het Katholicisme
l, wetenschappelijk dood is. ­
jj Het erkende doel van de Roomsche Kerk in alle eeuwen en niet
het minst in onzen tijd is den staat aan haar heerschappij onderwer-
j pen. Zij eischt dat de overheid haar zal steunen waar zij dat verlangt,
ä al zijn haar wenschen ook in strijd met de rechten van anderen en
j ’t belang van ’t volk. Nog wordt door haar de inquisitie verheerlijkt,
nog weigert zij den andersdenkenden vrijheid van geweten. ,,Verwor-
ï verboden, verdoemd" heeft Pius IX nog in 1864 bij encycliek ver-
kondigd, ,,is de stelling, dat de Roomsche Paus zich kan en moet
i verzoenen met den vooruitgang, het liberalisme en de moderne be-
X schaving". De clerus streeft naar de absolute heerschappij over den
_ staat, over de gansche maatschappij, over het huiselijk en privaat
leven van allen. De geestelijke ontwikkeling van het volk wordt door
{rw haar eer tegengewerkt dan bevorderd, de democratie is haar veraf-
schuwd. O! men bedenke toch welk een gevaar ons van die zijde
f K bedreigt!
{ Trouwens dr. Kuyper heeft dat gevaar zelf erkend. ,,Waar het
n Roomsch staatsrecht ingang vond, liep het steeds op tyrannie en volks-
I bederf uit". ,,Nooit mag worden vergeten, dat Rome een absolute
` macht vertegenwoordigt, die in onverbloemde taal op ons allenals
f` ketters haar anathema werpt, en krachtens onzen Doop ons onder het
4 rechtsgebied van haar Bisschoppen trekt. Godsdienstvrijheid kan door
l Rome nooit anders dan als dwaling worden gebrandmerkt." 6) En dan
· F toch broederlijk samengaan en die gevaarlijke macht zoo grooten
. invloed op de landsregeering bezorgd! Wat ,,een tragischen indruk
‘ . maakt toch al dat gesjacherom succes, met de beginselen als inzet"! 7)
ln Katholieke oogen is het Protestantisme ,,een dwaling, die
l niet eens recht van bestaan heeft". ,,Hoe meer de Kerk Protestantsche
j.