HomeVrijzinnig verweerPagina 28

JPEG (Deze pagina), 915.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

'?äT<'i { "* ’ `
ix;
V.
( De ,,Medestanders".
! Toen in 1901 onze vereenigde kerkelijke partijen bij de stembus
! de overwinning hadden behaald en dr. Kuyper met de vorming van
' . een nieuw kabinet werd belast, is er ernstige twijfel aan de homoge-
niteit der regeeringsmeerderheid geuit, evenwel mk! met ’t doel een
j wigge in de kerkelijke schare te drijven. Want kon het anders dan
! verwondering wekken, dat die ,,Christelijke" partijen, die elkaar op
f godsdienstig zoowel als staatkundig gebied steeds hadden verketterd en
evenmin hadden nagelaten elkaar’s beginselen als een ernstig gevaar
het volk voor oogen te houden, -- nu plotseling in malkander
! _ de eenig aangewezen bondgenooten zagen, plotseling bleken te stoelen
T op één ,,wortel des geloofs", beide hetzelfde doelend en hetzelfde
wenschend. Tien jaar geleden nog verklaarde dr. Kuyper het verraad
rl lx te achten aan de Anti-Revolutionaire zaak, als er slechts aan samen-
*!· werking met de katholieken werd gedacht; slechts enkele weken voor
de stembus laakte hij het dat bij Rome nooit van godsdienstvrijheid
* sprake kon zijn ­- en nu zat hij daar met die mannen, nog kort ge-
leden als ketterjagers voorgesteld, broederlijk achter de groene tafel.
ï Was er geen reden tot verwondering over zulk een schouwspel!
L Met belangstelling hebben wij toen vernomen, dat de verschillen
i tusschen Anti­Revolutionair en Katholiek, - waarom zij elkaar een
l paar eeuwen lang als ketters hebben vervolgd en op den brandstapel
*1, gebracht! - maar uiterst gering, zij beiden homogeen d. w. z. van
! éénen bloede waren, de klove, die hen scheidde, het uitgangspunt
j 'T voor het leven niet betrof! 1) Wat ons aangaat, wij hebben de cleri-
! · cale gezindheid der Anti-Revolutionairen nooit ontkend! De confessio-
· neelen mogen den naam van clericaal verre van zich wijzen, 2) hun
is niet vreemd die clericale geest die den naasten liefdeloos verkettert,
’ die zoo verre staat van _]ezus’ liefdeleer!