HomeVrijzinnig verweerPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

I `
23
Met de sociaal-democratie zijn de vrijzinnigen volstrekt niet
verwant. Wat hen van de socialisten onderscheidt, is geen verschil
'i#' in tempo, maar een diepgaand verschil in wereldbeschouwing. De
l vrijzinnigen, we geven opnieuw ’t woord aan prof. Van der Vlugt,
_ bestrijden de vier grondslagen van ’t Marxisme: zijn historisch materia·
lisme, zijn waardeleer en loontheorie, zijn ,,Verelendungstheorie" en
I ’t dogma van den Klassenstrijd. Tegenover het historisch-materialisme,
dat het bewustzijn bepaald acht door het zijn, den mensch en zijn
denken door zijn levensomstandigheden, erkent de liberaal een
diepere, innerlijke kern in den mensch, die zijn handelingen mede
ijf . bepaalt. Tegenover de Marxistische waardeleer, die beweert, dat de
(· besteede arbeid de waarde van een product bepaalt, en dat al wat
lj boven die waarde er voor betaald wordt, de ,,meerwaarde", een roof
" is van het kapitaal, gepleegd jegens den arbeider, meent dei liberale
oeconoom veeleer, dat er arbeid aan een voorwerp wordt besteed,
omdat het à priori een zekere waarde heeft. En de Verelendungs-
` theorie, de leer volgens welke de rijken steeds rijker en de armen
Q steeds armer worden en het kapitaal zich in steeds minder handen
j ophoopt, wordt door de liberalen, meerendeels statici, ten onzent o. a.
T door prof. mr. M. W. F. Treub, met cijfers bestreden.
l Mag men niet spreken van een ,,bankroet der wetenschap",
l omdat dat immers ondankbaarheid zou toonen voor wat zij ons gaf, -
j van een bankroet der Marxistische wetenschap kan men met recht
j spreken. De wetten van Karl Marx kunnen niet gelden als de ont-
l wikkelingswetten der `maatschappij. Het was Marx' fout, dat hij zich
het maatschappelijk ontwikkelingsproces veel te eenvoudig en te
° weinig ingewikkeld dacht. ,,Marx’ stelsel", verklaart prof. Treub in
zijn doorwrocht werk over het ,,Wijsgeerig-oeconomisch stelsel van
xl Karl Marx" (Dl. ll p. 418) ,,zal een monument van groote beteekenis
ty blijven in de geschiedenis der sociologie, in zonderheid der staathuis-
I houdkunde, maar het behoort reeds tot de geschiedenis. Slechts
enkele levensvatbare brokstukken zullen zich verder en hooger ont-
fj wikkelen. Als wetenschappelijk geheel is het stelsel van Marx dood.
«_,u ~·, Het is slechts een vraag van tijd hoelang het duren zal totdat dit
l algemeen, ook onder de aanhangers van het socialisme, zal worden
_, ingezien en erkend".
lj Het beste middel om de sociaabdemocraten te bestrijden is
hun de wapenen uit de hand te rukken, zooveel mogelijk de ware
grieven weg te nemen, misstanden uit den weg te ruimen. Overal
jr waar de vrijheid bloeit, de arbeidstoestanden goed zijn, de massa
i
`
.i .