HomeVrijzinnig verweerPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

ll ""` 1
;' .
i 22
k zag dat hij niet middel maar doel, het laatste, absolute doel van
alle menschelijk zijn is", zou, als hij nog leefde, zonder twijfel vreemd
i opzien, wanneer hij vernam, dat er in de lage landen aan de zee lv
werkelijk een minister is, die zijn Conservatieve landgenooten aanbe-
§ veelt de godsdienst hoog te houden, opdat het Marxisme worde over- _
wonnen. Ongetwijfeld is het voor dr. Kuyper een kwestie van to-be
f or not to­be, dat de Conservatieven in hem en zijn partij het beste ,
Q verdedigingsmiddel tegen Troelstra en de zijnen blijven eeren. Aan
ë ’t bewind gekomen met behulp van een zeker - niet ’tbeste! -- deel
van onze burgerij, dat de sociale politiek van ’t ministerie Goeman
Borgesius in strijd met zijn egoïstische belangen achtte 8); is het if ~
voor hem zeer veel waard, dat onze bourgeoisie in de vrijzinnigen j'
tweelingbroertjes van de socialisten blijven zien. Volgens dr. Kuyper
toch zouden de vrijzinnigen aan ’t ,,afglijden" zijn naar de sacia/zlstm, "
wat wel vreemd klinkt in den mond van een protectionist. Want
mist niet, zooals prof. Van der Vlugt het onzen premier voorhield, _
jj een protectionist het recht verwijten te doen over afglijden naar een
socialistischen afgrond. Een regeering, die van bovenaf ingrijpt in het
natuurlijk spel der krachten bij de verdeeling der voortbrengselen ten j
bate van een bepaalde groep, een regeering, die zich op dat gladde i
ijs waagt, wat moet die aan den socialist anwoorden, als deze zegt: j
,,Gij geeft het voorbeeld, ik wil ook kunstmatig ingrijpen als gij, maar i
j‘ niet in het belang van één klasse, doch van allen". Inderdaad een j
protectionist, hij moge zoo christelijk zijn als hij wil, heeft heel wat j
meer kans om naar die afgrond af te glijden dan een liberaal!
Geen argumenten zouden de vrijzinnigen hebben tegen de i)
!‘ sociaal­democratie! Alsof dr. Kuyper ze zelf bezat! Eenigen tijd ge- 5
j{ ° leden is een werkje verschenen van mr. S. j. Visser, 9) waarin deze
heeft aangetoond, dat het socialisme niet in strijd is met wat den .t!
! Bijbel leert, niet in strijd is met eenig Christelijk beginsel. De Anti- tl
Revolutionairen, die toch immers zich voor hun staatkunde steeds I
slechts beroepen op de ,,Openbaring", staan dus juist uiterst zwak
tegenover de sociaal-democratie! Van verschillende onverdacht confessio- l
neel­Christelijke zijde is dan ook de vraag, of een Christen socialist r.! jr
j kan zijn, bevestigend beantwoord. En het is bovendien een feit, dat !
! in vroegere eeuwen in rechtzinnig­christelijke kringen het socialisme ,1
! werd beleden. !j .
! Het liberalisme de geestelijke vader van het socialisme! Alsof
I het socialisme al niet bestond voor er aan liberalisme werd gedacht!
! ls dwazer bewering mogelijk? fl
i l
l i i
; V 5
i ‘ ’.
li