HomeVrijzinnig verweerPagina 12

JPEG (Deze pagina), 940.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 37.03 MB

d
l lll.
jr ,,Paganisten"? l
i , · · f
E
{ Maar zijn wij daarom ongeloovigen, omdat we in den Bijbel niet
kunnen zien een door God zelve geinspireerde openbaring? omdat wij i
· willen zijn vrije geloovigen? omdat wij, ontwassen aan de orthodoxe g
: dogmatiek zonder eenig voorbehoud verkondigen het gezag van rede i
en geweten ook in het godsdienstig zedelijk leven? Wanneer wij, geko­ y
men aan het kruispunt der wegen en moetend beslissen langs welken
' weg wij zullen gaan, niet in een boek gaan zoeken, noch op eenig
l mensch ons beroepen,. maar het antwoord op die vraag eischen van l
E eigen rede en eigen geweten? Onze ,,christelijke" vrienden, die toch
j immers zoo thuis zijn in het Boek der boeken, kunnen dit moeilijk ,
l volhouden! Want wat is een ,,geloovige" volgens het Evangelie anders U
l dan iemand, die 'zich met gansch zijn hart heeft overgegeven aan
·‘ ~ Gods liefde, God, zijn Hemelschen Vader, - wat anders dan iemand,
die er in zijn binnenste innig jvan overtuigd is kind van God te zijn
" en te zullen blijven tot in eeuwigheid, -- wat anders dan iemand die
l Gods wil alleen doet, omdat zijn geweten hem daartoe noodzaakt, en
V die wat de menschen ook als Gods wil verkondigen en wat een kerk Q
' ook als Gods wil leert, niet gehoorzaamt, tenzij ook zijn eigen gewe-
ten ja! zegt - wat anders dan iemand die God lief heeft boven al lj
, en zijn naasten als zichzelven? 1) Zeker, wij weten wel hoever wij
gj nog af zijn van dat ideaal van een ,,geloovige", maar zijn dr. Kuyper
W en de zijnen daar zooveel dichter bij? Streven zij zelfs wel eens naar
dat Christen­ideaal?
j We gelooven niet aan een God, die staat buiten en boven de
wereld, eens door hem geschapen, en nu naar willekeur ingrijpt in
den loop der dingen. De wereld is niet buiten God, maar berust in
Hem; God en wereld vallen samen. ln alles leeft God en God leeft
in alles. Hij is ons de oneindige, eeuwige Wereld­Zie1, een Wezen,
­ i
, . r . . , i , _. er ,. .., ,,., ..,., iiii . .. r . . iiie