HomeOnberaden plannenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

:·~•··-~ ï *" ‘*·*··­~·~^‘··•· 4--·­~ ····~ ~·«­~ ***2, ' V " '°""‘ ”Y"Y "T· Y H , Y ` ,' _ j , _
i 7 3
noodzakelijke, toch zeer wenschelijke verbeteringen niet l
kunnen verkrijgen wegens de halstarrigheid, waarmede
HEENISICERK, gesteund door de conservatieven, zich daar- l
tegen verzette. Vooreerst de vrije verkiesbaarheid voor T
de Eerste Kamer. Door aanneming van het amendement A
,. A, DE BEAUEOET, met steun van anti­revolutionnaire zijde, E
‘ll was destijds reeds een gunstig votum daarvoor van de
j, meerderheid der Tweede Kamer verkregen. Het heeft niet
j zijn volle effect kunnen erlangen. Evenwel is op dit punt
E eene verandering bewerkt, die, nevens de verkiesbaarheid
t van een vergroot aantal hoogst­aangeslagenen, ook eene
ruime keus uit personen, die hooge en gewichtige open-
bare betrekkingen bekleeden of bekleed hebben, heeft ge-
I opend. De meerderheden in de Provinciale Staten behoeven
‘ niet meer om geschikte candidaten zonder plutocratische
_ neigingen verlegen te zijn. Diensvolgens is de urgentie van
* eene grondwetswijziging overeenkomstig het amendement
' DE BEAUFORT, hoe wenschelijk zij blijve, veel verminderd.
j Erger is de fout, dat de gewone wetgever geene vrouwen
tot de stembus kan toelaten. Zoodra eene bepaalde oplossing
E ' van de quaestie van het vrouwenkiesrecht eene meerderheid
vindt, zal zij bij wijze van grondwetsherziening met addi-
L tioneele bepalingen, die de gewenschte wijziging der kies-
jl wet inhouden, ingevoerd moeten worden. Hetzelfde geldt
Q van de evenredige vertegenwoordiging, die niet strookt met
de grondwet, waarin door enkele bepalingen het tegenwoor-
T dig stelsel van verkiezing bij meerderheid vastgelegd is. «
j Aanvankelijk is echter ook hier de taak, eene meerderheid _
voor een bepaald stelsel te verwerven. Niet alleen kan
A hiervan nog geen sprake zijn, maar de stelsels van evenredige
~ vertegenwoordiging, die het meest op den voorgrond treden,
« zijn zelfs stellig slechter, dan de tegenwoordige verkiezing
I in districten met een afgevaardigde.
i DRUCKER c. s. en DE KANTEK c. s. brengen natuurlijk
MK! ;.
1