HomeOnberaden plannenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

ä . i l K I. i. ii .i ` A LFQIQZ I. .-.7. .;`ï. .i5.;l‘iïf;L.;;; ‘L;r.r1;ï:‘.;;;:·.;;ï;ïï:;·:;x:,,.-,.·­;.­.,­,g,~x
l 6 l
. reden ware het wenschelijk, vóór de voorbereiding der
I verkiezing dit twistpunt in de liberale partij uit te vechten.
Vie de inzichten kent der maatschappelijke kringen, van
welke ik mij als een der vertegenwoordigers mag beschou-
ï wen, begrijpt licht, dat deze kringen, hoe noode ook, liever
de regeermacht nog tijdelijk in handen laten der tegen- ,, .6
woordig bovendrijvende partij, die den grondwettigen status ‘ll
quo bewaart en in ’t geen zij onderneemt gecontroleerd wordt
i door eene krachtige anti-clericale minderheid, dan een {
maatregel te steunen, die naar hunne overtuiging de staats- é
inrichting voor goed bederft. VVij hebben de klasseregeering I
j der gegoeden door de Grond- en Kieswetherziening van
3 1887 en 1896 afgeschaft. VVij hebben door die maatregelen
leen toestand geschapen, waarbij alle klassen behoorlijken I
_ invloed, geen enkele overwicht bezit. Dien toestand willen ‘
wij bestendigen. Wij willen niet, als Tnonrsrnn c. s., eene _
, klasscregeertrtg der h<md<m<m·beicZers. Wij hebben de plmfocmmle -”
van de kieswet van 1850 niet gebroken, om de deur voor '
. p<mpea·0cmz%e te openen. 1
In herinnering mag hier worden gebracht, dat toen in
I 1897 de Liberale Unie besloot, zich voorloopig bij de i
I l kieswet van 1896 neer te leggen, de overwinning op de
» clericalen werd behaald. In 1901 leden de liberalen de neder- L
p laag, omdat Mr. BoRGEsiUs zich als minister niet aan dit jl
li program gehouden had. Door zijne kieswet­actie en zijne
' deelneming als minister aan de agitatie voor algemeen
l kiesrecht onder leiding van TnonLs·rnA, was in vele liberale T
j g kringen te groot wantrouwen gewekt. Ook in het beleid van
j Prnnson, die toeliet dat Bonensrus en LELY als Kamerleden A
voor de motie­'I‘1=·toELsrnA stemden, zonder tegelijk hun ont-
slag als ministers te nemen. i
Het is niet noodig, dat de Grondwet als een ,,kruidje­ «
roer-mij­niet" worde beschouwd, waaraan niet getornd mag i
worden. De liberalen hebben in 1887 eenige, zoo niet strikt I
1 £­
j l