HomeOnberaden plannenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 935.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

tegen de tegenwoordige kieswet , die hier en daar nog ongelij­
ker uitkomsten geeft. Ik erken gaarne , dat ook ik wel zou wen-
schen, dat de uitkomsten minder ongelijk waren. Maar
men wijte niet aan de wet, wat voor een goed deel aan
de bevolkingen zelve ligt, die hare belasting niet beta-
len en geen aangifte doen voor kiesrecht? Er was bovendien A
destijds met eenige andere omstandigheden rekening te
houden. De toenmalige wet op de personeele belasting ging
_ te platten lande tot woningen van f 18.- huurwaarde:
Misschien zouden vele dier woningen bij eene vernieuwing
der personeele belasting vrijgesteld worden; het was daarom
niet voorzichtig, den voorloopigen maatregel zóó ver uit te
breiden. Door de belasting van woningen van zeer lage huur-
waarde te plattenlande kreeg men ook - wat voor de samen- .
stelling. eener Kamer, die o. a. de nieuwe kieswet zou moeten
maken, zeer bedenkelijk was -.door eene tijdelijke oor-
zaak, overwicht van de plattelandsbevolking, waar deze
met stedelijke bevolkingen één district vormde. Tegen zoo-
‘ danige ongelijke werking der toenmalige verouderde per- _
soneele belasting op het kiesrecht bestonden de correctieven
- niet van art. lb der tegenwoordige kieswet.
En toegegeven zelfs, dat het een groot gebrek zij der
- tegenwoordige kieswet, dat zij een te ongelijk percentage ·
kiezers geeft in de verschillende gemeenten, dit zou toch
nooit een motief kunnen zijn ten gunste der eenzijdige
machtsverdeeling, die TROELSTRA o. s. beoogen. Den wet-
gever zou slechts ten taak te stellen zijn te onderzoeken,
aan welke oorzaken die ongelijkheid is toe te schrijven, en
­ voor zoover zij mocht blijken te liggen in onregelmatig- ` `
heid der bij de kieswet bepaalde cijfers, daarin de noodige
verbetering te brengen. .


t