HomeOnberaden plannenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

55 t
'
A r lasting bij de nieuwe wet van SPRENGER VAN EJJK zorg-
- vuldig er op ingericht is, om geen te zwaren last op de
i kleine woningen te leggen. WV elk een blik wordt door deze ‘ Qi
‘ statistische mededeeling gegund op de onmacht, óf, wat
_ _ waarschijnlijker is, op den ommll der aangeslagenen om te
betalen, in verband met de onmacht van den fiscus om
Z met goed gevolg op groote schaal te executeeren! Welk ‘ g;·z
een droevig getuigenis geven deze cijfers van het gehalte
der lieden, die naar de plannen van TROELSTRA c. s. in
. niet geringen getale tot samenstelling onzer vertegenwoor­
digende lichamen in Gemeente, Provincie en Staat zouden
blijven medewerken!
t De voorstellers schatten het aantal loonarbeiders, dat
tegenwoordig kiesrecht heeft, op 150.000. Zij verzuimen .
ten eenenmale de klasse der zelfstandige personen, door 1
_ hen gesteld op 464.000 te ontleden, waarin zeker toch een
paarhonderdduizend zijn, die in ietwat algemeener zin, p
al zijn zij niet geregeld als loonarbeiders werkzaam, toch
tot de arbeidende klasse behooren. Door dit verzuim is
hun betoog over den te geringen invloed dier klasse valsch.
_ Trouwens zou die invloed niet eens zoo heel gering zijn,
al telde zij slechts 1/, van het totaal aantal kiezers, daar
de overige 3/,, zich over verschillende klassen met uiteen-
loopende belangen verdeelen (patroons­werkgevers, zelf-
standig werkenden, renteniers en grondeigenaren, geëm-
ployeerden bij openbare lichamen, beoefenaren van vrije _
beroepen). Zij zou waarschijnlijk nog ongeveer even veel
kiezers hebben, als eenige andere klasse afzonderlijk. .
al Eindelijk mag ik opmerken, dat al te groote ophef wordt rl
V gemaakt van de erkenning, in 1887 door mij gedaan tegen-
over den heer FARNcoMBE Smvnnns, dat de toekenning van `
_ kiesrecht, bij wijze van voorloopigen maatregel, aan alle 0
aangeslagenen in het toenmalig personeel, te ongelijke uit- ij
komsten zou geven in de verschillende gemeenten. Men
j wenscht mij op grond daarvan als autoriteit te gebruiken
_ · r al
j -1