HomeOnberaden plannenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

E
2 .i
ss

trachten Tnonïsrn.4 c. s. de belenkingen, ook in deze Q
brochure geopperd, te ontzenuwen op eene wijze, die niet _ 4
vrij is van zekercn humor. De meerderheid der toekomst i
zal fouten begaan, maar, zeggen zij, de tegenwoordige ‘ p I
_ lp kiezers begaan ze ook. Zeer zeker, maar zij betalen ook ï
{Q zelven het gelag, wat in hooge mate opvoedend werkt. Van i i
de fouten der niets­bezittende meerderheden der toekomst
e zullen daarentegen de minderheden, van wie iets te halen
pg is, de kosten dragen. Vooral de volgende argumentatie is
E ‘ een fraai staaltje der eigenaardige logica van mr. TROELSTRA.
' ,,Ten slotte", zoo heet het p. 10, ,,blijft elke partij, die
lj _ ,,tot beheer der gemeente, even als van den staat, geroe­
) ,,pen wordt, gebonden aan de oeconomische en politieke i
j ,,noodzakelijkheid en de mogelijkheden van het oogenblik, ,
r ,,die niemand straffeloos overschrijdt en die hun uitdruk- . l
` A ,,king vinden in wat men het algemeen belang pleegt te
^ ,,noemen. Zoolang dit het ongewenscht maakt, de meer j
; ,,gegoeden boven een zekeren maatstaf te belasten en het
{ ,,evenmin mogelijk is, door uitbreiding der gemeentelijke
> ,,exploitatie of op andere wijze de noodige gelden voor i
J · ,,verschillende sociale maatregelen te vinden, zullen ook j
,,de minder gegoeden als bestuurders der gemeente daar- .
j ,,mede rekening moeten houden/’ Dit is de troost, die ook _
. aan de schapen zou kunnen worden gegeven, dat de scheer-
der ze zal moeten scheren, naarmate zij wol hebben en ­
er op gesteld zal zijn, ze ook in volgende jaren te kunnen_ ·
scheren. Meer dan van de gegoeden te halen is, zullen
F inderdaad de ,,minder gegoeden als bestuurders der ge­
V ,,meente" niet ter beschikking krijgen. Behoort echter niet
de vraag te zijn en te. blijven, op welke wijze de staatsmacht r r
in hoogeren en lageren kring georganiseerd moet wezen,
` om aan allen, ook aan degenen, van wie iets te halen is, i
zekerheid voor hun recht en hun bezit te verschaffen ‘? En
{ is in de boven aangehaalde uiting ook maar·een spoor van 1
de gedachte te ontdekken, dat hetgeen een bestuur met j
` l
_ jl