HomeOnberaden plannenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

z
r
ä " l
§ 52
l ïi
organisatie streeft, behoort vast te houden aan het ideaal, WI
‘ dat in en op de volksvertegenweordlgirzg elke klasse behoorltjken
elneloeel hebbe, geene enkele overwicht. Daarover valt niet lang te
l parlementeeren. Elken eisch om aan eene enkele volksklasse ,
) welke ook, overmacht toe te kennen, nu of in de toekomst, , l_
f treft met recht la mort sans phrase. {Q
) · f
P De vrouwen komen er ook bij het voorstel TROELSTRA *5,
c. s. bekaaid af. Op p. ll en vv. der Memorie van Toe- ,,¤
i lichting vindt men een krachtig betoog tegen hare uit- '
l _ sluiting enkel wegens hare sekse. Maar terwijl de mannen 'V
l door eene additioneele bepaling van het voorstel dadelijk
algemeen het kiesrecht zullen bekomen, worden de vrouwen )
E afgescheept met het eerslnooelige, namelijk het scheppen der
l p vnogelejkhedel van woaivenklesreehá (p. l4.) De vogels in de i
j hand zijn voor de mannen; die in de lucht voor de vrouwen. V 4
l Deze zullen later krijgen, wat het allemanskiesrecht haar, ”
j met goedkeuring eventueel van het gezamenlijke manvolk,
dat tot het ·referen0laon medewerkt, zal willen toestaan. E
Zelfs zullen deze toekomstige politieke machten hierbij nog «
niet eens vrij zijn. TROELSTRA c. s. willen in hun ver voor- j
l ziende wijsheid, dat de grondwetgever dezen de handen {
binde, door reeds nu ongeoorloofd te verklaren ,,het vast- g
,,koppelen van het kiesrecht der vrouw aan een belasting-, ` .
,,huur­, loon-, spaar- of anderen census, waarbij direct ver-
,,band wordt gelegd tusschen kiesrecht en welstand"; ge- _
lijk mede ,,de invoering van een capaciteiten­kiesrecht
,,voor de vrouw, waarbij eischen worden gesteld, die indirect ;’ fl
3 ,,op den welstand berusten" (p. 14.) Als eenigszins bekend
, met den gewonen loop der geleidelijke invoering eener
nieuwigheid, durf ik beweren, dat hierdoor elke praktische
weg, om daadwerkelijk tot vrouwenkiesrecht te geraken, E
i · tamelijk wel versperd wordt. .
A Ten aanzien van het allemanskiesrecht in de gemeenten