HomeOnberaden plannenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

‘ {
l`
i j
i 51
De hoofdzaak is ook bij het voorstel TROELSTRA c. s., "
V om het kiesrecht onafhankelijk te houden van alle eischen,
A i ‘ ,,rechtstreeks of middellijk voortvloeiende uit den maat-
l j ,,schappelijken welstand." (Nieuw art. SO.) Het doel is, voor J
i g · het oogenblik, vermeerdering van invloed, voor de toekomst H
-­ het wordt met ronde woorden uitgesproken - verove- i
H ring der politieke macht voor de nieuwe klasse, olie dev loon- j
i arbeiders. (p 3.) Hun, die van het gevoelen zijn, hetwelk i
door mij in deze brochure is ontwikkeld, wordt ten antwoord
l gegeven, ,,dat zij een eventueel onrecht tegen de bezittende
ii ,,klassen in de toekomst willen keeren, terwijl de onderge-
,,teekenden (Tnonnsrna c. s.) een bestaand onrecht tegen
, ,,de arbeiders in het heden willen doen verdwijnen? Dat ·
het keereii van onrecht in` ole toekomst niet een eerste taak
1 van eenverstandig staatsbeleid zou zijn, wordt niet beweerd. "
‘ l Evenmin wordt aangetoond, welk onrecht de arbeiders in
het heden te lijden hebben en de tegenwoordige wetgevende
macht niet bereid is op te heffen. Het antwoord snijdt
dus volstrekt geen hout; het behoort tot die algemeene
phraseologie, waarin Mr. Tnonnsrna de geschilpunten ver- 1
drinkt, zoodra hij in een geserreerd debat vast raakt. i
j WVaarom zouden de andere volksklassen de verovering der
, politieke macht door of voor de klasse der loonarbeiders i
j moeten dulden? Deze klasse is vroeger onder voogdij ge-
, houden, maar zij kan daaruit geene aanspraak putten , i
{ voortaan de. andere klassen der maatschappij onder hare
J E voogdij te plaatsen. Waarom zouden deze haar het middel
., Tij tot het verkrijgen dezer voogdij in de toekomst in handen `
‘ " spelen? Als de sociaal-democratische arbeiderspartij voor ·
zich de politieke macht opeischt en als middel tot hare
j verovering en uitoefening het allemanskiesrecht wil, heb- _
l ben de andere klassen het klaar en volledig recht niet
alleen, maar zelfs den plicht, haar te weerstaan. En de
Q staatsman, die zich niet dienstbaar stelt aan eenige klasse,
j maar objectief en wetenschappelijk naar de beste staats- g
H l

vl
i l