HomeOnberaden plannenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 934.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

­ ii
VNASCIIBIFT.
_...-,--....i.i .
i Tijdens het afdrukken dezer brochure werd het aange- i
kondigde voorstel der sociaal­democratische kamerleden ont-
huld. Bij stukjes en brokjes in het Volk; de voorstellers
volgden hierbij een ongewonen en m. i. aan kamerleden I
i niet geoorloofden weg. Na de­ indiening bij de Tweede
" Kamer behoorde het voorstel hun niet meer; door die in-
diening werd het een stuk dezer Kamer, waarvan de pu- ll
blicatie alleen door haar kon geschieden. Zakelijk wordt ·,
j het voorstel natuurlijk door deze inbreuk op het recht
· der Kamer nietbeter of minder. 4
_ fi Het hoofdpunt van verschil van dit voorstel met de in
F deze brochure besprokene is, dat het de Eerste Kamer wil
j afschaffen en ter beveiliging van het volk tegen mogelijken
` overmoed der Tweede, dan eenige, Kamer eene volksstem-
, ming (referendum) over door deze aangenomen wetsontwer- .
i pen mogelijk wil maken.
L Veel hierover te zeggen, schijnt niet noodig. Zulke din- _
l gen zijn wel aardig als theses bij eene promotie of in een · o
_ ‘ dispuut­gezelschap, maar zij zijn geene materie voor ern-
. stige wets­voorstellen. Eene historische instelling, die door-
’ gaans sedert 1848 op de ontwikkeling van ons staatkundig ­
ik leven gunstig heeft gewerkt, werpt men zoo maar mrlr _ l
niehts dir ndchts niet uit, en eene nieuwe instelling als 1
i het referendum kan men maar niet als uit de lucht doen l
vallen. Wat er ten gunste van het referendum te zeggen
_ in _ is, maakt de Eerste Kamer ook volstrekt niet overbodig. pg
J ` Eene algemeene volksstemming is een zoo zwaar en moeielijk
te hanteeren politiek wapen, dat het voor het gewone werk
van revisie en controle, hetwelk eene Eerste Kamer te
verrichten heeft, volstrekt onbruikbaar is. Voor controle ,
4 l
” 3
i jg