HomeOnberaden plannenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 784.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

48
eenige nauwere geestverwanten eene eigen lijst in te dienen
of om voor eene andere rangorde te stemmen, dan die der
partijlijst, beduidt in de praktijk weinig.
i In het gareel der evenredige partijwertegenwoordiging
gaat ook de individualiteit van den volksvertegenwoordiger I ·
onder. Een der gebreken van den parlementairen regee-
ringsvorm, n.l. dat de leden der partij te zeer tot stem-
machines in handen der partijleiders worden verlaagd, wordt
‘ er ongetwijfeld in hooge mate door bevorderd. Ik raak
hier mijn oud gesohilpunt met de leiders der Liberale ’_,
Unie. Zij zullen wel niet ongenegen bevonden worden, als
opperleiders der liberale distriots­eomité’s hunne draden ,_
over het geheele land te spannen en allen, zoowel kiezers I
als gekozenen, naar hunne pijpen te laten dansen. Daaren- I
tegen zal zoodanig plan aan de plaatselijke verkiezings­ ` ä,
_ leiders wel niet behagen. Ik hoop dat deze laatsten hunne { 4
zelfstandigheid meer en meer hernemen. Ik kan het niet ‘
genoeg herhalen: in een vrij land moeten de partijen en
hare leiders uit de verkiezingen voortkomen, niet omge-
keerd de partijleiders de verkiezingen maken. ;
26 Juli 1903. L
I!
gl
»
V