HomeOnberaden plannenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

. 46 pl
eerst aangewezen candidaat meer dan het noodige getal ,
erlangt. De eindgroepeering der stemmen voor de plaatsen, E
waarvoor de eerste stemmen geene beslissing geven, wordt
in mijn stelsel door eene candidaten­vergadering ter over- I {
· ‘ dracht van stemmen, naar eene in mijne schets geregelde "
volgorde, bereikt.
Ik mag echter deze brochure niet omvangrijker maken I l
door uitvoerig dit vraagstuk te behandelen; te minder ‘
omdat het mij voorkomt, dat, al moge dit in de latere `
jaren eenige meerdere belangstelling bij de wetenschappe-
lijke beoefenaars van het Staatsrecht gevonden hebben, het
ons publiek in het algemeen onverschilliger laat dan ooit. , -
De reden, die mij in 1884 er warm voor maakte en di_e `T
ook toen niet in staat was bij anderen veel belangstelling _
te wekken, heeft opgehouden te bestaan. Zij was, dat bij Z B
de constante partij­indeeling van het beperkte kiezerslichaami
het districten­stelsel aanzienlijke minderheden in geheele
. provinciën gedurende een vol menschenleven volstrekt mach- l, »
teloos maakte. Voor een toch vruchteloos protest naar de {
stembus te gaan, was alles, wat zij doen konden en velen
hebben nooit in hun leven iets anders gedaan. Elke minder- _ _
heid leert te berusten, maar zulk eene mate van berusting,
als b.v. in de provincie Groningen van de anti­liberale ` _
kiezers gedurende de werking van de `kieswet van 1850 is "
gevorderd, gaat wel alle redelijke maat te boven. Met de
groote uitbreiding van het kiezerspersoneel en de algemeene ig
invoering der enkele districten is de toestand zeer veranderd. Y ij,
Er zijn, van partijstandpunt beschouwd, zoo goed als geen . iii
vaste districten meer. Door opwekking van belangstelling ·
_ en verstandige keus van den candidaat kunnen de bij de ij
laatste verkiezing geslagenen zoo goed als in elk district, j
buiten Noord-Brabant en Limburg, met hoop op goeden ' °
z uitslag den strijd opnieuw aanbinden, en de meer persoon- i
‘ lijke kwestiën in de beide genoemde provinciën laten zich _ j
l ‘ ·
i:
A
. jj
- €
` [ `(