HomeOnberaden plannenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

f 45 ik
j
hun rapport is er aan gewijd. Zij geven niet alleen een
li algemeen overzicht van de hun bekende stelsels, maar zelfs ` lg
twee wetsontwerpen met memoriën van toelichting; het _?
eerste strekkende tot invoering van evenredige pwrtij­ver- _, ui
` j tegenwoordiging, het andere (subsidiaire) tot invoering van
,l evenredige persoonlijke vertegenwoordiging. Dit gedeelte
l van het rapport is het best bewerkt en staat wetenschap-
pelijk het hoogst yi.
jl Het doet echter tevens zien, hoe diepgaand verschil er i
* over de zaak nog onder hare principiëele voorstanders be- '·l
§ staat en hoe groote bezwaren aan elke wijze van invoering 4
Z_ van de op zich zelf goede grondgedachte verbonden zijn. [
A Y Ik geloof niet, dat het de Commissie gelukken zal, al- ·ä
gemeen ernstig de aandacht op dit vraagstuk te vestigen, _ ’
veel minder nog, om hare eigene oplossing ingang te doen
vinden. Ik kan er eenigszins over meêpraten. Ik heb in
de toelichting van mijn voorstel tot Grondwetsherziening
{ van 1884 een uitvoerige schets van een stelsel van even- .
, redige vertegenwoordiging gegeven, ten einde te bewerken, _ ·
‘ dat de wetgever niet opnieuw aan het verkiezings­stelsel g
bij districts-meerderheden gebonden werd. Bij de Grond-
wets-herziening is er nauwelijks notitie van genomen. Mijne V
, schets blijkt zelfs niet eens ooit ter kennis te zijn gekomen I
van de leden der Commissie of haren ijverigen Secretaris. `
Ik blijf gelooven, dat het in die schets ontwikkelde stelsel ,7
j het vraagstuk bevredigend oplost en vooral na de wijzi- .
_ gingen, die onze verkiezingswijze reeds heeft ondergaan,
i gemakkelijk ingang zou kunnen vinden. Ons volk is al I
aan eene beperkte candidatenlijst en aan de aanwijzing O
van den gewenschten candidaat door het zwart maken van
een wit stipje vóór de namen gewoon geraakt. Niets is nu
gemakkelijker, dan door een paar rijen zwarte blokjes met
_. een wit stipje achter de namen ook gelegenheid te geven i
subsidiaire stemmen uit te brengen, voor het geval de Q
A; . ‘.
; . ij