HomeOnberaden plannenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 927.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

,,,,..4.. - 4-...-.-,. ä` > §§.;... `.,.« ......-~. .,.~ï$ r .....,.M. . , . ,,,_._W_,,,g;;,,_è_,_,,`_,_,,,_,,,_,,"____,‘,,_,,€_f__,, ,_¢_ M_,_,___,j j ~ j
X
« 4 44 l
-` t
i Omtrent het kiesrecht der getrouwde vrouw bestaat stellig
J niet zooveel overeenstemming, als omtrent de onbillijkheid
i dat de zelfstandige vrouwen gelijkelijk met de mannen in
T alle geldelijke lasten der openbare lichamen dragen en
i over de uitgaven en de verdeeling der lasten niets te zeggen ·
1 hebben. lg
VERKIESBr&ARHEID DER vnouw. ïi
4
DRUo1<E1=t c. s. stellen m. i. terecht voor, de mogelijkheid 1.l
te openen, dat de kiezers vrouwen in de vertegenwo0r­ +
. _ digende lichamen kiezen. Wanneer eene vrouw, 1iiettegen­ _ E
staande de nog heerschende vooroordeelen, de stemmen 3
* eener meerderheid op zich vereenigt, kan men wel aanne- ` T
men, dat zij in hooge mate een sieraad zal _uitmaken van
W ` het lichaam, waarin zij gekozen wordt. Natuurlijk is eene
· comïitlio state qua non, dat in de kiezers zelfvertrouwen kan
worden gesteld. Stellen deze niet op waardigheid en bekwaam-
heid prijs, dan kan onbeperkte keus ook van vrouwen nog {
meer kwaad stichten, dan van mannen alleen. j
. Ook tegen verkiesbaarheid van vrouwen heerscht veel i
vooroordeel. Welke redenen de heeren DRUCKER c. s. hebben
om bij dit punt het vooroordeel te trotseeren, terwijl zij
ten aanzien van vrouwen­kiesrecht zich er voor buigen, is · ,
l mij niet duidelijk geworden.
DE KANTER c.s.·stellen op dit punt geene verandering
voor. Het punt wordt, zoover ik mij uit de lezing van hun j
rapport herinner, ook nergens incidenteel behandeld. e
· l
EVENREDIGE vnnrnemnwoonnïerne.
Zoowel DRUCKER o. s. als DE KANTER o. s. openen terecht
. grondwettig de mogelijkheid om een stelsel van evenredige
i vertegenwoordiging in te voeren. DE KANTER c. s. hebben _
. van dit onderwerp veel werk gemaakt. Bijna dc helft van i
l .