HomeOnberaden plannenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 974.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

»­;.M.­,­...,, /_..`_.,. _ . - M r_, _ . . . V. .. . .. . . A A . p
= i
u i
. 43 EF
E, ‘ ‘ Het kan, dunkt mij, nadenkende vrouwen weinig toe-
lachen, de voor haar zoo noodige nieuwe rechtsregeling in ` lj
handen te zien komen van het allemanskiesrecht. Ook I
. als strijder voor vrouwenrecht verzet ik mij tegen alle- Q j
manskiesrecht, omdat naar mijne meening de kansen der ` HA
vrouw op beter recht, zoowel staats- als burgerrechtelijk,
J . door de uitbreiding van het mannen-kiesrecht tot de laagste ` ï
‘ volksklassen, zonder eenige voorwaarde van ontwikkeling ij
of maatschappelij ken welstand, aanmerkelijk slechter worden.
.A'. Onzerzijds kan worden vastgehouden aan het sedert ”·*j
, lang verdedigde voornemen om aan ongehuwde vrouwen, · H
onder gelijke voorwaarden als aan ongehuwde mannen, l
` kiesrecht toe te kennen. _ ·,
Voor nadere overweging blijft dan voorbehouden of een
echtpaar eventueel. niet onbillijk achter gesteld wordt bij niet <
{ gepaarden en of aan die onbillijkheid niet te gemoet ge- ,
komen moet worden, door ook aan de vrouw van een
A ` kiezer kiesrecht te verleenen. DE KIXNTER c. s. nemen j
’ tegen deze oplossing reeds dadelijk beslist stelling, ofschoon
` zij ze niet grondwettig uitsluiten. Ik zie daarin, mits de
tegenwoordige voorwaarden voor het verleenen van kies- H
recht niet nog lager worden gesteld, geen overwegend be- ,
. zwaar. Zij heft tevens de bedenking tegen ons tegenwoordig
i kiesrecht op, dat een gezin niet meer invloed op de verkie-
zingen heeft dan een ongetrouwde man. Enkele toekenning
van kiesrecht ook aan ongetrouwde vrouwen zou die be- j
_ denking in gewicht verdubbelen. Het bureau van den bur-
E gerlijken stand zou dan bovendien een moordhol voor vrou- 3
wenkiesrecht worden, gelijk het reeds nu is voor andere
A vrouwenrechten. '
Ik kan mij dus niet stellig verklaren tegen de toeken-
ning van kiesrecht ook aan de vrouw van den kiezer, al
·j blijf ik ook hier, wegens de wenschelijkheid van gelei-
,l delijke hervorming, haar op het tweede plan plaatsen.
J!
al
;