HomeOnberaden plannenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 972.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

.. - .A. ... .- . . --.
41 K i
ii vinden. Naar het voorstel DE KANT11:12. c. s. zouden dan ook _
Q/‘ tegelijk de Provinciale besturen (Provinciale en Gedepu- j
i teerde Staten) weder worden omgezet.
l Voor zulke, door de ervaring elders en in ons land in de `
,, revolutieperiode na 1795 toch waarlijk genoeg veroordeelde
opvolging van partijwetten, moge ietwat nadenken van hen, K Q
die de macht hebben ze te verhinderen, ons land bewaren.
l Wat de heeren DRUCKER c. s. noopt terug te deinzen voor j
de vrije verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer, is mij een nl
i psychologisch raadsel. Zij willen slechts zekere categorieën
ii verkiesbaar maken, die aan bestuur of vertegenwoordiging
A _ hebben deelgenomen of ,,naar de bij de wet te bepalen li
,,kenmerken. eene aanzienlijke plaats innemen of ingenomen
, ,,hebben in eenigen tak van volksnijverheid, op het gebied ‘
E ,,van eeredienst, kunst of wetenschap, of in het openbare ,
l ,,vereenigingsleven."
( _ Hoe de voorstellers, die zich buiten staat achten ken- _
merken voor toelating op de kiezerslijst vast te stellen,
l zich deze kenmerken-wet voor verkiesbaarheid voor de
~·· Eerste Kamer denken, wijzen zij niet nader aan. Ik zou
. ` meenen,,dat 1nen elk individueel geval wel aan de beoor-
deeling der kiezers kon overlaten. Maar ’t schijnt alsof
é DRUCKER c. s. vreezen, dat hunne kiezers der toekomst bij A
voorkeur lieden zullen kiezen, die zich nog op geenerlei ,
ij wijze hebben onderscheiden en zij daarom waarborgen Z?
_ zoeken, dat althans in de Eerste Kamer nog eenig talent ;
_° overblijve. Grooter bewijs van wantrouwen kan aan hun
kiezerslichaam der toekomst haast niet worden gegeven,
'i dan in de door DRUCKER c. s. gewenschte beperkte verkies-
baarheid voor eene der Kamers. Laat ons liever voortgaan
van de kiezers het blijk te vragen, dat zij hunne eigen zaken
. en die hunner gezinnen eenigszins behoorlijk behartigen.
j, Als men het kiezerslichaam niet openstelt voor ben, die
alle kenteeken van geschiktheid en maatschappelijken wel- in
lx

.... M .,.., . .