HomeOnberaden plannenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

L,,__u=& A, .v ..».,§ d,A,L. v.J; V...,,. ..t..;;,.,,....,., ...,, W....;,,,.i.~.,,..,,......,,n,.,,t,,..,,..,,,,......;..~.;ttàv‘ï, iw er
l
I
E .
l
j _ 40 _
E ,,ter toetse te brengen, of een door de Tweede Kamer aan- ii
j ,,genomen voorstel van wet steun vindt in denkbeelden, Q/,‘
[ ,,die doorwerkten bij de bevolking, dan wel daartoe be- `
,,sloten werd onder den drang van eene wellicht voorbij- X
,,gaande strooming/’ (Mem. van Toel. p. 4). F,
j Zonderling genoeg zien echter noch DRUCKER c. s. noch
j de adviseurs der Unie in, dat om dit doel te bereiken,
l hetzij de Eerste Kamer zelve onontbindbaar moet zijn, hetzij l
deze Kamer gekozen moet worden door een onontbindbaar
en slechts aan geleidelijke vernieuwing onderhevig kies-
college. DRUCKER c. s. willen, met behoud der ontbindbaar- li
l l heid, de Eerste Kamer rechtstreeks door de kiezers doen A _
verkiezen; DE KANTER c. s. willen de verkiezing door de
· Provinciale Staten behouden, maar deze Staten ook wette- ,
j lijk ontbonden verklaren door de ontbinding der Eerste `
Kamer. Dat er bij verschil tusschen de Kamers eenige,
hoogstens een zestal jaren noodig zou zijn, om aan veran­ j _
derde denkbeelden bij de bevolking omtrent eenig onder-
werp van wetgeving door een overeenstemmend votum van l
beide Kamers toegang te geven tot het Staatsblad, stuit ~«·
Q hun tegen de borst. Beide groepen openen daarom den . `
weg tot iets, wat ook beide zeggen niet te willen, n.l. tot
{ opneming in de wet van wat slechts uitdrukking is van den è
drang eener voorbijgaande strooming.
Slechts één idee schijnt beide groepen te bezielen: nl. als ‘{`
het allemanskiesrecht er is, voor zijne idealen zoo spoedig mo-
gelijk den weg tot het Staatsblad te openen en alle regeerings­ pi i
collegiën in den kortst mogelijken tijd geheel naar den wil der
lt nieuwe kiezers om te zetten. Natuurlijk zou de onderliggende 'i
partij zich voorbehouden, zoodra zij slechts onder veranderde
strooming weder de meerderheid der Tweede Kamer ver-
kreeg, van haren invloed dadelijk gebruik te maken, om
f de Regeering te noodzaken de Eerste Kamer te ontbinden, ;.
3 opdat zij ook daar geen beletsel voor eene contra-actie zou
. W
r {
l '