HomeOnberaden plannenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

l l
l
j het langzaam, elk conflict zijne oplossing vinde. Deze over-
jj/jj weging heeft er toe doen besluiten de aangifte­kiezers te
K doen medewerken tot de samenstelling der Provinciale ·
Staten, het kiescollege voor de Eerste Kamer, zonder dat ;
jl zij tot de Provinciale Geldmiddelen bijdragen. Wat het
, zwaarste was moest het zwaarste wegen. De gelijke regeling j
i had te minder bezwaar, daar de taak der Provinciale ver- E
x' tegenwoordiging in sociale zaken hoofdzakelijk waterstaat
il en verkeerswezen raakt.
jg Door de goedkeuring van beide Kamers wordt de goed-
keuring van het Nederlandsche volk geacht op eenigen j
i, maatregel op het gebied van Rijksbestuur en algemeene
[ wetgeving verkregen te zijn. De Eerste Kamer kan niet P,
j alleen wegens den inhoud van de maatregelen deze verwer-
,· pen, maar ook de vraag, of 4 de goedkeuring der Tweede
li wel regelmatig verkregen is, kan bij elk harer leden bij zijne
stem gewicht in de schaal leggen. Eveneens het afkeurend
E i oordeel der bevolking, hetzij al dan niet kiesgerechtigd.
j ­ De beteekenis. van het Tweekamerstelsel wordt voor een
¤<-ju goed deel gemist, als beide Kamers te gelijker tijd geheel I
worden of zelfs kunnen worden vernieuwd. Dan zou in ;
l beide eene misschien slechts korten tijd in den lande heer-
‘ schende strooming kunnen bovendrijven en de goedkeuring g
van beide kamers volstrekt niet altijd een gunstig vermoeden j
voor werkelijke populariteit van eene wetsverandering van
l ingrijpende beteekenis opleveren. j l
Zoowel DRUCKER c. s. als DE KANTER c. s. hebben ten i
aanzien van de beteekenis der Eerste Kamer juiste denk-
beelden. De laatstgenoemden wijden daaraan lezenswaardige
j bladzijden; DRUCKER o. s. spreken het juiste hoofdbeginsel
i uit in deze zinsnede: ,,De langere zittingsduur en de gelei- pi
,,delijke vernieuwing volgens het geldende art. 91, hebben
· ,,de strekking mede te werken ter verwezenlijking van het ·
K ,,doel, waarmede de Eerste Kamer is ingesteld: waar noodig, i
· ljx
` l