HomeOnberaden plannenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

E i, . . . . .. , _ .,. _. _. . . .. .... ...,. (WY.. .. _. _
ss
l waarden niet heeft verbeterd, en in eenige continentale
landen voor een deel wel, doch een stembiljet van geringere -li/jj
E waarde dan de stembiljetten, die hier aan de tot kiesrecht
toegelatenen worden uitgereikt.
Deze laagste klasse zoude zich hierover alleen met recht ik
i _ kunnen beklagen, indien de jongere leden dier klasse, wier _
A economische levensstelling nog niet door vroegere verzuimen
1 , en fouten onherstelbaar is bedorven, niet door vlijt, spaar-
zaamheid en voorzorg, in eene mate als redelijkerwijs van ik
hen kan worden gevorderd, eenig voor kiesrecht voldoend . gi
kenteeken konden verwerven, en indien de regeering aan
deze klasse de voor verkrijging van kiesrecht noodzakelijke g
j opklimmende beweging op de maatschappelijke ladder
moeielijk maakte. Noch het een noch het ander is hier j
i het geval. Zeker niet minder dan elders, is hier te lande al
, sedert tientallen jaren er op gewerkt, dat de eerste levens- · lv
i behoeften zoo goedkoop mogelijk verkrijgbaar zouden zijn; ig
j ` . dat de vereischte geestesontwikkeling voor ieder bereikbaar
werd en dat de bronnen van welvaart zoo ruim mogelijk ·
5 vloeiden. Inderdaad wordt dan ook meer voor dan door die ej!
j klasse over hare politieke stelling geklaagd.
i
­ EERSTE KAMER.
i Bij de organisatie van de Eerste Kamer hier te lande
moet in onzen tijd op den voorgrond staan, dat zij niet
eene andere macht vertegenwoordige dan de Tweede Kamer,
E maar dat de Staten-Generaal, d. i. beide Kamers te zamen
het Nederlandsche volk vertegenwoordigen, _naar de bij de
_ kieswet omtrent die vertegenwoordiging aangenomen begin- j
E selen. De Eerste Kamer mag wel op eene andere wijze uit
j het kiezerslichaam ontstaan, omdat elk systeem van samen-
E stelling van een vertegenwoordigend college zijne gebreken ·
j heeft, maar niet uit een ander kiezerslichaam, opdat, al zij K
l · iïx