HomeOnberaden plannenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

I/"w_‘j`,. . ( Y W Yi`.
ä

• { 35
Q bij de ,,p0l«iticricms", wier invloed en levensstelling met de
misbruiken verband houden. Die strijd is hangende. Werpt
men mij nu tegen, dat Amerika te worstelen heeft gekre-
ë gen met een groote invloeiing van proletariërs van het
lj allerlaagste gehalte en met een onvoorzichtige toekenning T
¥ van kiesrecht aan negers en dat er hier gelukkig noch een
; zoo laag proletariaat noch negers zijn; dat wij hier wel
veel proletariërs, doch van beter gehalte en van ons eigen {gi
ras hebben, dan moet ik erkennen, dat de toestanden te "A
f ongelijk zijn, om de in Amerika duur gekochte ervaring
op zich zelf ook voor ons reeds beslissend te achten. lVel jj
heeft kennismaking met `Amerikaansche toestanden mij nog ·
. ietwat voorzichtiger gemaakt, dan ik reeds was en ik zou ­
` A l. al onze wilde plannenmakers een reisje naar Amerika zeer ‘ _ j
E kunnen aanraden. A
Van de'Europeesche landen- kan België niet in aanmer- .
p king komen voor vergelijking, omdat men daar, door alge-
Q meene toekenning van eene enkele stem aan ieder, wel _
`. A - eene soort van. theoretische hulde brengt aan het gelijk-
,"’ heidsbeginsel, maar het gevolg dadelijk weder opheft door l
. ,toekenning van additioneele stemmen. Ook over Zwitser- j
r l land is het moeielijk te oordeelen, vooreerst omdat elk can- `
‘ ton eene afzonderlijke studie zou vereischen; ten anderen, om-
, l dat het bondgenootschappelijk karakter van het centraal
xl! bestuur vergelijking moeielijk maakt, en eindelijk omdat het .
l zeferendzmn eene controle over de wetgevende macht vormt Q
,· van zeer conservatieve strekking, welke hier niet wordt
voorgesteld . i
lc? Hetgeen in het rapport van nn KANTER c. s. wordt mede- Q
` gedeeld over Frankrijk en Duitschland eischt eenige aan-
vulling. Leest men het rapport, zonder de geschiedenis van
de tweede helft der 19e eeuw te kennen, dan zou men
A kunnen rneenen, dat de aldaar bestaande kiesstelsels uit
eene gewone welberaden uitoefening der wetgevende macht
` lt
al
l l
F L
!
‘ . , l