HomeOnberaden plannenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

/.g·g•gj•·>‘­­*¢~•«-•¢~•••« r Y ' , v `W ` ` rv`•‘·‘¤*`**’*"*•""‘:*F°' >*1¤<¢·‘5­····‘L.QJ;r‘,6,; " $‘XLZ·`5¥~’€ 'ä'u“‘“'V£‘#""*‘*‘*"”’ '·'*""/i?§£
34 § >
een volstrekte eisch van verstandig beleid, haren invloed ik
j op de wetgevende macht geleidelijk te vermeerderen en ' ,7
. zich niet te laten leiden door haren wensch, om door het j'
bezit der staatsmacht alle zwarigheden, die zij in haren
ontwikkelingsgang ontmoet, maar dadelijk door de wet en l"
op staatskosten uit den weg te kunnen ruimen. j
Ook de beschouwingen, die de voorstanders van allemans­ V
kiesrecht over zijne werking in andere landen voordragen
zijn uiterst eenzijdig.
" In het bestek dezer brochure kan ik slechts op eenige
hoofdpunten wijzen. Veel waarde heeft overigens het debat E
' over toestanden elders voor de quaestie niet, omdat het
al vast onmogelijk is afdoende te bepalen, welke licht- en `I
schaduwzijden van het politiek en maatschappelijk leven · ·
aldaar juist met een bepaald kenmerk van het kiesrecht l
verband houden. Bovendien kan ik het algemeen kiesrecht E
als historisch verschijnsel nog niet anders dan als eene
. proefneming beschouwen, welke nog nergens is afgeloopen. g,
j Het voorloopig resultaat dier proefneming doet mij de hier · è
in 1896 gevolgde gedragslijn als de meest wensehelijke be- ‘ H .·» U
schouwen. _
‘ In de Vereenigde Staten werd algemeen kiesrecht inge- , ï
j voerd onder de gunstige omstandigheden, dat er een on-
g metelijk arbeidsveld was voor toenemende bevolking en
geen klassenstrijd of proletariaat. Het werkte goed, zoolang H ,j'
die gunstige omstandigheden bleven. Maar door het toe- j
{ kennen van kiesrecht aan landverhuizers uit de laagste ,_ ï
‘ klassen der oude landen en aan de geëmaneipeerde negers,
ii is het in onzen tijd ee11e bron geworden van corruptie bij
E de verkiezingen, van verlaging van het peil der politieke ­ ,
kringen en van oneerlijkheid in de administratie, op eene
l schaal, als men hier te lande onmogelijk acht. Men begint
er wegens die ongunstige ervaring het kiesrecht te beper­
ken, wat uit den aard der zaak grooten tegenstand vindt A
rl
” _ I
i je
l _ C
l `