HomeOnberaden plannenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

ui Als deze verkiezingen juist hadden plaats gehad en als
jj)., door wijziging der eerste aftredende helft geen voldoende
verandering werd verkregen, zou, bij een conflict, het veto
der Eerste Kamer nog slechts een uitstel van Gjaar kunnen
bewerken. Immers zou na de noodige omzetting der Staten
` de Eerste Kamer kunnen worden ontbonden. Had eene bo- _
.6, vendrijvende partij aanvankelijk niet genoeg voor de Eerste
Kamer verkiesbare geestverwanten, dan had zij in die-
j zelfde periode gelegenheid te over, om hooge en gewichtige
jl staatsambten aan hare aanhangers te verschaffen en op die
f wijze ze te erlangen. De stabiliteit van het hooge ambtenaars­
ë personeel ten onzent steunt geheel op administratieve tra-
ij ditiën en de handhaving daarvan ook door de Staten­Ge­
neraal, door middel der ministeriëele verantwoordelijkheid.
' Kwam er een andere geest in de Tweede Kamer, dan
waren ook op administratief gebied de gevolgen niet te
g j overzien.
l K Zulk een beslissend overwicht, als eene meerderheid der
l S Tweede Kamer en door haar de meerderheid der kiezers
hier te lande heeft, bestaat in geen ander land. Ik heb
1 daarom mijne inzichten over het hier te lande wenschelijke
kiesrecht niet naar buitenlandsche voorbeelden gevormd,
;7 maar naar de uitkomsten eener nauwkeurige waarneming
vl van onze eigen bevolking, van hare eigenaardigheden, ook
(zi van hare zwakheden. Nimmer mocht worden vergeten, dat `
iii onze lagere volksklassen in zelfbestuur nog zoo weinig
i_ school hebben gemaakt. De klasse op welke Dnuokmz c. s.
en DE KANTER c. s. zoo onbepaald vertrouwen stellen, dat
l zij haar dadelijk overwicht willen geven in alle openbare
4i`=` lichamen, begint eerst sedert enkele tientallen jaren in
E'; hare vereenigingen op kleine schaal klasse­belangen te be-
heeren en daarvoor de menschen te kiezen. Op dit gebied
is zij bezig hare ervaringen te verwerven, ook nu en dan
te koopen en zelfs heel duur te koopen. Mij dunkt, het is
s
IJ!
.1 I
l l
lc jl