HomeOnberaden plannenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

· ­· 4. M ....,».. ..««....,...,­.,.«·,...· · ..,..~`,..,.,,.. ., V _, _ ,_ ,. ..`.,. ._ ,_,. , ,,,,__.­, f'_."~ jp"
M . A
E ;
nabij bekijken en beoordeelen welke mate van vertrouwen J?
zij verdienen. 1 J
jg Ik mag hier nog de opmerking bijvoegen, dat niemand
j, zich moet vleien, voor de gemeente een beperkt kiesrecht
te kunnen behouden, als voor het rijk allemans­kiesrecht ‘
wordt aangenomen. Als eenmaal de groepen, die er heen ,
_ drijven, baas zijn in de Staten­Generaal, zou het ijdel pogen
zijn, een beperkt kiesrecht in de gemeente of een beperkten
j werkkring voor de gemeentebesturen te willen handhaven.
è n
V EEeEL1;r1<1Ns MET ANDERE LANDEN.
j Alvorens nog kortelijk verdere speciale punten te behan-
j delen, wensch ik even het denkbeeld te bespreken, dat zoo- ij
wel DRUOKER c. s. als DE KANTER c. s. herhaaldelijk meer jl
j, of minder bedekt uiten, als zouden wij op het gebied van ii!
op het kiesrecht achterlijk zijn en aan een deel onzer bevol-
king onthouden wat huns gelijken tot groot eigen voordeel
jï elders zouden bezitten. wi
De groepen, welke ik bestrijd, verzuimen in het licht te
­ stellen, dat geen der collegiën, tot wier samenstelling elders
jj de kiezers worden geroepen, eene zoo groote macht heeft 'ij
Q als onze Tweede Kamer. Deze is in ons staatsbestuur zoo
goed als almachtig; de Kroon heeft in overeenstemming jj!
gi met hare meerderheid ministers te benoemen en het re- "#;
« geeringsbeleid te voeren; tegen hetgeen hare meerderheid, 3 g
gesteund door de meerderheid der kiezers, besluit, heeft J. ;'.,_;`
feitelijk slechts de Eerste Kamer het recht van veto, f ‘;_§
jj; en inderdaad ook slechts een opschortend veto. De Eerste fi,
Kamer kan zoodanig besluit slechts tegenhouden, totdat jg
· hare eigene meerderheid genoopt wordt te zwichten; ;
E nooit langer dan noodig is, om die meerderheid door de
ll Staten-verkiezingen om te zetten. In ten hoogste zes jaren A
­ kunnen de Provinciale Staten geheel worden vernieuwd.
iï lt"
E E
2 A .,..