HomeOnberaden plannenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 968.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

rr ‘·‘··· r ,­ _­;· ' `. @""l.,§QXIïI 4`._.‘` V? .,,. ï.;ff.Q..ï.ïQ§I,§sï .
ä .
gg ' 31 .
"fl ` Wat de Liberale Unie of haar Hoofdbestuur eigenlijk op
` het gebied van het gemeentelijk kiesrecht beoogen, is mij ’
I niet duidelijk. In het rapport is de tekst der aan de com-
missie verleende opdracht niet vermeld; mij is zij ook niet
van elders bekend. Maar blijkbaar is de commissie aan _
banden gelegd. Op p. 92 en 164, de twee plaatsen, waar
. { even van het gemeentelijk kiesrecht sprake is, legt zij dadelijk i
weder den vinger op den mond met een beroep op haar
beperkte opdracht. Het Hoofdbestuur, dat de uitgave van
E het rapport bezorgde, , publiceert dit nochtans onder den
titel: ,,hct K’£cso·echtvraagst·u/c", alsof niet ook het gemeen-
, telijk kiesrecht deel uitmaakte van dit vraagstuk.
j ` Hebben wij hier te doen met een dier Kamper stukjes,
welke men in den loop der jaren reeds zoo dikwijls door
het bestuur der Liberale Unie heeft zien uithalen? Of tracht I
dit de aandacht af te leiden van de zwarigheden die op
, gemeentelijk gebied uit algemeen kiesrecht ,,in de lange
Q . kleeren" zouden ontstaan?
• Voor de laatste onderstelling zou pleiten, dat de com- _
missie zoo bang is, iets buiten hare opdracht te zeggen,
` ofschoon zij t. a. p. zelf gevoelt, dat in haar advies nu eene p
p groote leemte blijft. Was zij vrij, het lag voor haar zoo voor de
_ hand te denken, dat besturen en leden der Unie het wel aange-
»~‘ naam zouden vinden, ook op dit gewichtig punt licht van
j haar te ontvangen; ’tis niet in te zien wat kwaad voor de ·
,;p`_ Commissie te duchten was bij eene ietwat ruimere opvatting
il · van haar taak.
p Ik vertrouw, dat in de Kiesvereenigingen, wier oordeelt
over het rapport wordt ingeroepen, over dit punt niet zal
worden heengegleden. ”
j Over het gemeentelijk kiesrecht kan ieder in kleinen kring
Q zelf volledig de feitelijke gegevens voor een oordeel verza­ .
I melen. Hij kan zich de door Dnuoknn, nn KANTER c. s. ge- i
ä wenschte toekomstige beheerders der gemeentekas eens van Q
il
l
.-.. ~---~·<;_ L .. ._ ,,_,, en ___, _..._ , i