HomeOnberaden plannenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 951.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

··¢ï`w~;;=;-a;xa;;;ïï ·A _ _‘, A fïlï. ,, g ,?;ïïC§."iIZ.lf.i[Y[ Q. , ` .. . . Q .-
K 29
over de gemeentekas en, als gevolg der bevoegdheid tot
belastingheffing, ook over de private kassen zou dan geheel
i komen te liggen bij hen, die in de belastingen voor de
gemeente niets bijdragen. Deze toch zouden onder het kie- ‘
­ . zerspersoneel verreweg de meerderheid hebben.
i ’t Is niet noodig breedvoerig aan te toonen, dat dit alleen
ti naar den zin kan zijn van hen, wier toeleg het is het ge-
* meentebestuur te maken tot eene machine, om, zooals zij _
het kort en kernachtig en ook openhartig uitdrukken, uit
· de brandkasten de broodkasten te vullen. Evenmin, dat
waar dit systeem zegepraalt de gevulde brandkasten ver-
huizen en niemand meer moeite doet er een te vullen.
Verstandig staatsbeleid is er op bedacht te zorgen,
dat er lust blijve, om eene ruimere mate van middelen te
i verwerven, dan ieder onmiddellijk noodig heeft, en behoudens
billijke belastingheffing is de bevoegdheid daarvoor onmis-
baar, om het meerdere voor eigen toekomst en die zijner
nakomelingen ter beschikking te houden. Daarin ligt ook
de verwijderde grond van den goeden ouden regel: die
betaalt beheert.
Onze gemeenten lijden reeds nu onder de neiging der
besturen om te veel te doen, te veel vooral voor armen-
zorg in allerlei vormen en met steeds grootere neiging
. om haar onder andere benaming uit te breiden tot diensten
en verstrekkingen, welke tot onmiddellijk levensonderhoud
J niet noodig zijn. Waar het met de gemeentelijke financiën
fii heen zou gaan bij verwezenlijking der kiesrechtplanncn van
__i Dnucknn c. s. is maar al te duidelijk. Te meer daar de- '
` zelfde Dnuoknn c. s. een program, dat eene geheele wasch­
lijst van verlangens op gemeentelijk gebied behelst, hebben
vastgesteld; trouwens ook daarbij aan anderen overlatende om
de middelen aan te wijzen, waarmede men ze kan bekostigen.
De les, die de ervaring in Friesland ons heeft gegeven,
p is blijkbaar voor DRUCKEP. c. s. verloren gegaan. Daarom
1
i
J
ama. . ..... .i,i.,..........._ o i in ,.., , m . A. -______ ,__. ii.,