HomeOnberaden plannenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 953.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

. . we . . ...» . .v.... . _... .­cï_,tüï“;;‘;.
ï
j 28
hopen 'te verwerven en invloed wenschen te verkrijgen
door groote beloften. Komt door eigen inspanning steeds l
meer invloed bij de werkliedenklasse, het zal ook de be- T
l denkelijke gevolgen niet hebben, welke stellig intreden,
wanneer het bij den tegenwoordigen onbevredigenden maat­ .
schappelijken toestand door opheffing van elke economische
voorwaarde voor het kiesrecht geschiedde. De scherpte van tv
den klassenstrijd en de begoocheling door beloften, uit ander- *
mans beurs te vervullen, zijn beide gevolg der armoede.
al De werkman, die zelf voor zijn toekomst zorgen wil en kan, ·
is ook politiek een geheel ander mensch, dan de werkman,
die van de hand in den tand leeft en, als er niets te ver-
dienen is, op de openbare of bijzondere liefdadigheid aast.
[ Honger en kiesrecht passen niet samen; eerst bij regelma-
lu tig bevredigden honger kan het politiek oordeel rijpen. De K
hongerige maag heeft geen ooren, zegt het spreekwoord,
E en zonder geopend oor voor hetgeen bij alles voor en tegen
E te zeggen is, kan niet met oordeel des onderscheids worden
gehandeld. Geldverlegenheid maakt evenzeer slechte kiezers
l · als slechte rechters. Daarom moet ook wanbetaling van be-
lasting het gunstig vermoeden, uit aanslag in belasting ont-
leend, blijven opheffen.
? B. Kdesrecht voor den Gemeenteraad. `
Dnuoknn c. s. willen ook voor den gemeenteraad allemans­
kiesrecht. DE jKAN'rER c. s. laten zich er niet verder over 4,
uit, dan ter bovenaangehaalde plaatse en op p. 92, waar
zij terloops zeggen, dat het kiesrecht voor vrouwen wellicht ,_ä
voor de gemeenteraden ruimer kan zijn dan voor de Tweede i
Kamer.
Ik vestig in het bijzonder de aandacht op den toestand,
j die in de gemeenten zou geboren worden, wanneer de
` tegenwoordige beperkende bepalingen voor het kiesrecht
j voor de gemeenteraden werden opgeheven. De beschikking .
y t
l
[
T e ·se- 4 ‘ hg - ~