HomeOnberaden plannenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 938.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

A ..., ..‘.T;ï ·,‘ ._` . ‘ _ . i T. _ _,, ,.Q...l.ï;;;:ï;i‘§ï.ïïi',WïïTyi.ï:Ljï.ï W. .. . ., .-.,1 ._
27
·i den geldgever betrouwbare lieden over, die zulke geldlee-
; ningen willen en met eenige kans op succes kunnen vragen.
i Kon de geldgever zeker zijn van de stem, ja, dan zou het
W geld misschien wel eens ongevraagd worden aangeboden,
maar de geheime stemming sluit die zekerheid uit. Toch
is het theoretisch van gewicht, dat deze weg vrijelijk open
{ sta, omdat daardoor zij, die vreezen geschikte kiezers uit te
i sluiten, tot welke ik zelf steeds heb behoord en nog behoor,
zoo goed als volstrekte zekerheid verkrijgen, dat hun doel
` bereikt wordt. ,
WVie bij het systeem der kieswet geen kiezer kom worden,
_ behoort werkelijk tot het economisch onzelfstandige en in
" opleiding slechtste deel der bevolking; ’t is de klasse, die
zich van de werkelijk bedeelden slechts daardoor onderscheidt,
- gi dat zij tijdelijk in de levensperiode verkeert, waarin bij het
gewoon verloop van het leven der gezinnen van deze laag-
ste volksklasse de inkomsten toereikend zijn.
Wij streven niet minder dan wie ook, naar verhefüng
van dit deel der bevolking, maar daarvoor is o. i. het ver-
leenen en bloc van staatkundige macht geen doeltreffend
` middel. Ontwaakt bij leden dezer klasse de neiging, om het
` , volle staatkundige burgerrecht te verwerven, de weg staat
` hun open door te zorgen voor verbetering der eigen levens-
stelling. Wij zullen het mogelijke doen, om dit te verge-
makkelijken. Ook voor 11iet-kiezers heeft het tegenwoordige
(dll kiesstelsel op die wijze eene opvoedende werking. Het op- ,
., voedingsstelsel door het stembiljet zelf kan voor deze klasse
` voorloopig wel gemist worden; er zijn reeds genoeg tot het
kiesrecht toegelatenen, die nog veel opvoeding behoeven.
Breidt door eigen kracht het kiesrecht zich gaandeweg meer
uit, wij juichen het toe; niet echter dat die uitbreiding
geschiede zonder eigen aandrang en inspanning, enkel door
i het drijven van ,,politicians", die zich grooteren aanhang
·«.­e­·~...¤...-mn. ..-. -