HomeOnberaden plannenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 972.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

A . .. 1 · . · ._.
Q ze i
Wij willen geen kiezers, die 11OCh in de directe belastingen J
eene kleinigheid bijdragen, noch in eene redelijke woning ;
huizen, noch een eenigermate verzekerd levensonderhoud i
‘ bezitten, noch het bezit eener kleine spaarpenning bewijzen, t
11och van eenige ontwikkeling door een examen blijk heb-
E ben gegeven; die ook zelfs niet het crediet hebben, om als
E zij kiezer willen worden, zich de f 50.- ter inleg in de ij
spaarbank bij wijze van geldleening te verschaffen. Deze 1
5 laatste woorden voeg ik er bij, omdat zij een theoretisch
1 gewichtig punt in het licht stellen, waaromtrent de heeren `
j nn KANTER c. s. in misverstand blijken te verkeeren. Zij
1 beschouwen het verstrekken van zoodanige geldleening als _
kiezersteelt; dus als eene handeling, die afkeuring zou ver- "
' dienen. Integendeel ligt zij volkomen in den geest van het
stelsel der kieswet. VVie aan iemand f 50.- leent en hem · E
daarover de vrije beschikking laat, zoodat hij ze voor spaar-
bankinleg kan bestemmen en daardoor op de kiezerslijst
A kan komen, helpt hem zich te onttrekken aan het vermoe-
den van ongeschiktheid, op eene wijze die even goed werkt,
als de andere wijzen, waarop dit volgens art. lb geschiedt.
Ook op die wijze wordt een aannemelijk, al is het niet
onfeilbaar bewijs geleverd, dat de geldnemer eene plaats
onder de kiezers verdient. Door de f 50.- te leenen, ze ` .
op de spaarbank te plaatsen en op grond daarvan kiesrecht `
j te vragen, toont hij immers, dat hij i11 andere levensbe-
trekkingen geen beroep op onvermogen wil doen. Hij snijdt
zich daardoor alle parasitische hulpbronnen af. De kiezerslijst {
is publiek en elk bestuur zal natuurlijk weigeren een spaar- 1,
bankkiezer te bedeelen. Daarom geloof ik dan ook, dat `
geldleeningen ad hoc wei11ig. gesloten worden. Nadat uit de
t gezamenlijke mannen eerst de belasti11gschuldige helft is
afgescheiden en vervolgens uit de andere helft alle 1nin of
meer gezeten elementen op verschillende wijzen zijn uitge-
vischt, blijven er kwalijk nog belangstellende en tevens voor 1
Y Y ,. . ‘4ç-·-­­€,.