HomeOnberaden plannenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

'
1
.
F ­ 24 I
F .
( daarvan impcramcf het kiesrecht onthield, is onwaar bij het
j l tegenwoordig stelsel, waarin de belastingheffing slechts facul-
· mtief als kenteeken volgens de kieswet aangenomen wordt.
l Sedert de vaststelling der kieswet is er zelfs een nieuwe
l grondslag aan het personeel toegevoegd, de rijwielbelasting; I ·
{ ‘ de wetgever heeft deze belasting niet als kenteeken volgens »’
j de kieswet erkend.· Inderdaad kan men zonder wezenlijke Q
l ï verandering van stelsel de afdeeling van kiezers volgens la
l I (belastingkiezers) geheel opheffen; op weinige uitzonderingen
. na zouden alle kiezers volgens la dadelijk op hunne aan- ’i
gifte als kiezers volgens lb kunnen herleven. Zoo goed als
[ alle aangeslagenen in het personeel ter zake hunner woning
g kunnen wegens het gebruik dier woning toch kiezer wor-
den, en de overigen zullen wel door een der andere poorten
I (pensioen, examen, spaarbankboekje of dienstbetrekking J
met f 550-f 275 inkomen naar mate der gemeente) kun-
nen ingaan. ’t Zou alleen onnoodig den omslag vermeer-
deren voor bestuurders en kiezers beide, en een aantal on-
verschilligen, die nu het stembiljet ongebruikt laten, zouden
j l wellicht door eigen verzuim niet meer op de kiezerslijsten
‘ l voorkomen. Dit alles is zoo dikwijls reeds op de klacht
I omtrent het overwicht van de belasting-kiezers geantwoord,
I l dat ik verbaasd sta, die onjuiste klacht toch nog weder in {zj
ï dit rapport herhaald en het afdoend antwoord geïgnoreerd
te zien. Is het uit onnadenkendheid? Of is hier speculatie
l op onnadenkendheid van het publiek? Geen dezer onder- t
2 stelde mogelijkheden is -­ ik erken het - voor de advi- l
seurs vleiend. Ik vind echter geen derde. jj
Het tweede punt, hetwelk ik hier tot recht verstand der `
il zaak ter sprake moet brengen, omdat het eveneens misver-
stand omtrent het geheele systeem der kieswet verraadt,
is de kritische beoordeeling van elk kenteeken tot verkrij-
ging van kiesrecht afzonderlijk. Tallooze malen is aange-
toond, dat voor het vellen van een oordeel over de kieswet {
E
...r . _ _r.r.r r.-._,m-..-m .-r -. ..., I- WM--- --­-«----­·---~~