HomeOnberaden plannenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

, . . .. .. .. .` .W. n 7..r .N... “-,.-.- . .. -n....,..".-.. .‘Y,V. ..
l
l .
i
22 ­

i doen; onder welke zich zoo goed als allen bevinden, die
lezen of schrijven niet geleerd hebben of wat zij er van
, gekend hebben ook weder hebben verleerd. Het kiesrecht
. wordt bij deze klasse uit den aard der zaak enkel middel
{ ‘ tot bevordering van klassebelang. Haar optreden kan aan A
j j de vorming van een deugdelijk en onpartijdig orgaan van
l wetgeving niet bevorderlijk zijn. Met de uitbreiding van het
j kiesrecht tot eene klasse, die het niet al te ruim heeft, is A
, reeds nu, gelijk ook a priori te verwachten was, de invloed j ­
. van geldelijke middelen en van beloften toenemende. Pro- jl
gramma’s en _verkiezingsredevoeringen, vooral van hen die l
, de stemmen der werkliedenklasse tot zich willen trekken, _
{ bespelen reeds nu hoofdzakelijk slechts ééne snaar, n.l. die
van haar eigen of klassenbelang; vermeerdering van lusten j
ij en vermindering van lasten voor de werklieden is daarvan
g schering en inslag. Ieder die zich ook maar van verre met
het verkiezingswerk bemoeit, ziet reeds op het tegenwoor- j
dig kiezerspersoneel invloed uitoefenen met middelen, die i
den toets der moraliteit niet kunnen doorstaan en, welke j
overigens zijne gebreken waren, bij het kiesrecht van 1850
Q zoo goed als niet gebruikt werden. Wij moeten trachten de j A
j praktijk van het tegenwoordig kiesrecht er van te zuiveren, l
j niet de bron, waaruit zij zijn ontstaan, tien- en meermalen
ruimer doen vloeien.
j Ook om nog eens weer onder het oog mijner lezers te l
e g brengen, hoe onjuist en zelfs met miskenning van alle goede
trouw en allen eerbied voor de nagedachtenis van een groot
§ man, steeds opnieuw op Tnomsnokn ten gunste van alle- ,
manskiesrecht beroep wordt gedaan, maak ik hier nog-
g maals de woorden tot de mijne, waarmede hij zijne rede
over het hedendaagsche Staatsburgerschap van 1844 besloot:
»Die niet heeft of in zijn onderhoud nauwelijks kan voorzien,
hangt van anderen af. Zijn blik, gebonden aan de eigen dagelijk-
E