HomeOnberaden plannenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

. q ~-«·· -à·;«#~~#­«··#~-#· l~»·~­~~­-­~=-»»-~>
f
is
· ‘.Zl
overwicht te neutraliseeren, als: pressie van de zijde van
het gouvernement door oflicieele of officieuse candidaturen;
bemoeiing der geestelijkheid; gebruik van de macht van
het geld. Sociaal overwicht kan op die wijze in numeriek
, overwicht bij de stembus omgezet worden. Beter echter is Y
*l,_ het geen toestand te scheppen, waarin zelfbehoud der maat-
schappij tot het gebruik van zulke middelen noopt of nood-
zaakt.
Waar eenig klassegeschil te berechten valt, geeft men, in ,
I overeenstemming met de natuurlijke billijkheid, steeds aan
de strijdige belangen gelijken invloed en de beslissende `i
stem aan onpartijdigen. Die billijke regel geldt wel in de
éy eerste plaats voor de samenstelling der wetgevende macht ` X
ij zelve, omdat deze de regelen vaststelt, waarnaar alle rech-
,_ï_ terlijke en administratieve autoriteiten en arbiters verplicht
zijn te oordeelen. Wat zou b.v. de zorg baten, die men i
bij de samenstelling der beroepsraden aan de juiste ver-
deeling van klasse-invloed besteedt, indien ééne der klassen
jg in haar belang de regelen kon vaststellen, waarnaar die
raden de geschillen moeten beslissen. Wie volstrekt allen j
tot de stembus wil toelaten, moet eerst den relatieven l
ii invloed der klassen regelen en elke klasse haar billijk aan-
ä tal vertegenwoordigers toewijzen. Wie de staatsburgers ge-
.,, zamenlijk bij meerderheid laat kiezen, moet zorgen, dat geen "
I enkele klasse de verkiezingen beheerscht. ‘
é Nu geef ik gaarne toe, dat niet enkel op economische l
i belangen te letten valt. Maar ik vraag, welke andere of
V hoogere belangen men gebaat acht door het optreden bij
` . de stembus van eenige honderdduizenden kiezers, die noch
eene vaste levensstelling hebben, welke hun regelmatig
althans een hongerloon oplevert; die van de hand in den `
tand leven en bij de minste stoornis in het maatschappelijk ,
of het eigen huiselijk leven op de eene of andere wijze
· , Gen beroep op de liefdadigheid of op de gemeentekas moeten
l
V Vl