HomeOnberaden plannenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

, . . . .. .. ._._ .»«[ .
<
`
1 20 I
1 kiezers zijn, zeker wel de helft der kiezers behoort tot
de klasse der werklieden­loonarbeiders en der alleen-wer-
; kenden voor eigen rekening, die maatschappelijk met
$ hen zijn gelijk te stellen. Bij invoering van allemans-
' kiesrecht zou stellig bij deze klasse een groot numeriek i
{ overwicht liggen boven alle andere klassen te zamen. De ll,
i klassen, die hierboven in de eerste plaats zijn genoemd en
f zijn samengevat onder het cijfer van 70132, - waarin zich
. onsplitsbaar nog ettelijke duizenden bevinden, wier arbeids-
. veld hen daarin doet opnemen, doch die op dat arbeidsveld ’
als loonarbeiders werkzaam zijn en dus tot de klasse der
werklieden moeten gerekend worden, - kunnen reeds bij
het tegenwoordige stelsel hoogstens ongeveer 10 pCt. be- éi
_ reiken, bij allemanskiesrecht ruim 5 pOt. Slechts een klein ij
getal der als hoofden van eigen ondernemingen getelden {
heeft in eenigszins belangrijke mate geregeld anderen in
loondienst De aangeslagenen in de hoogere klassen van de pj
' voormalige patentwet waren dun gezaaid. De gezamenlijke
werkgevers van eenige beteekenis zouden tegenover de
1 werklieden als kiezers procentsgewijze zoo goed als geen
l V invloed kunnen uitoefenen. Van deze twee klassen, tusschen
. welke zich de eigenlijke klassenstrijd afspeelt, zou de laatste gl
l de wetgevende lichamen, hooge en lage, volkomen beheer-
sehen. Wat de niet bij den strijd betrokken klassen, zelfs
i met eenparigheid, voor recht erkenden, zouden zij slechts i
li kunnen doorvoeren, als zij de loontrekkenden gelijk gaven.
R Anders niet. Laatstgenoemde klasse binnen de grenzen des l
rechts te houden, gelijk nog dit jaar zoo noodig is gebleken,
zouden zij niet meer bij machte zijn te doen. V `
i l Bij zulk eene samenstelling der wetgevende macht zou-
g den alle vereischten voor een onpartijdig en deugdelijk re-
` geeringsbeleid gemist worden. `
Er zouden natuurlijk van de zijde der minderheid, ge-
lijk elders, middelen gebruikt worden om het numeriek Ik
t , W J
§ .


l A . -