HomeOnberaden plannenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

nl
ë .
, _ r ie
" voldoende. Vooreerst is niet juist op te geven hoeveel
mannen van 23 en 24 jaar zich onder de opgegevenen
i l voor elk beroep bevinden. Hun gemiddeld aantal kan, vol-
0- gens mij van zaakkundige zijde verstrekte inlichting, op
6.73 pOt. van het totaal-cijfer worden gesteld, doch bij
s , eenige beroepsklassen zou deze berekening falen. Zoo zijn
‘~ onder de 13706 der afdeeling krijgswezen veel meer dan
het gemiddeld aantal zulke jonge mannen opgenomen; pi
i k daarentegen zijn er daarvan onder de gepensioneerden slechts ,
i g? zeer weinige. Ook onder de beoefenaars van vrije beroepen
V; en aangestelden bij corporatiën bevinden zich zeker veel
Q i: minder dan het gemiddelde. Verder wijst de classificatie 4
X ,,zonder beroep" niet aan, tot welke klasse der bevolking Q
deze personen behooren. Daaronder zijn zoowel de rente- l
niers als de verpleegden. In welke verhouding is onbekend. jj
· _ De grootste moeilijkheid ligt echter daarin, dat er onder l
de nagenoeg 400000, die voor eigen rekening werken, een
‘ overgroot aantal zijn die, wat hunne klasse betreft, tot de
J werkliedenklasse gerekend moeten worden. B v. allen, die " j
·· i te huis op stuk werken voor patroons, ook al werken zij
ij af en toe ook wel rechtstreeks voor het publiek. Een soort
van gemengde klasse vormen de rondventers, depóthouders
j .4 en andere tusschenpersonen in den kleinhandel; voorts de
3 bezitters of gebruikers van een stukje grond, die in de ‘
i i drukke tijden in loondienst of bij aanneming veldarbeid
Y verrichten en die op de fabrieken werken gedurende de
‘ campagne, waarin de landbouwproducten verwerkt worden.
‘ ”_ Slechts deze conclusie kan men inet zekerheid uit al de ­
i verzamelde gegevens trekken, dat onder de tegenwoordige
_‘ kiezers een zeer groot aantal zijn, die tot de werklieden- J
e klasse behooren en dat, in de boven als waarschijnlijk ver-
dedigde onderstelling, volgens welke, bij algemeen gebruik
/ . van de bij art. lb der kieswet geopende wegen tot erlanging
_,£ R van het kiesrecht, ongeveer 2/,, der mannen boven 25 jaar `
J
l
·> s l
J ij
l