HomeOnberaden plannenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

l nl wl
N
` ­ zeker slechts een klein deel van het verschil van het totaal
. aantal kiezers voor de Tweede Kamer en voor den gemeen-
teraad verklaard worden. De eisch dat iemand, om kiezer ~
i voor de Provinciale Staten tc kunnen zijn, ingezeten der
. provincie moet zijn, vermindert het aantal kiezers voor
V die collegiën, in vergelijking met dat voor de Tweede Ka-
._ mer, slechts met ongeveer 1500. De inschrijvingen in I
de gemeentelijke bevolkingsregisters van personen, ko-
mende uit eene andere gemeente binnen de provincie, be- l'
dragen niet ten volle het dubbele van die van personen, j
komende uit eene andere provincie. Stelt men het getal ‘
kiezers voor de Tweede Kamer, dat op grond van gemis
van het ingezetenschap niet op de kiezerslijsten voor de `
gemeente voorkomt, op 4500, dan zal men wel niet ver van
de waarheid zijn. Van de aangifte-kiezers is zeker slechts
een zeer gering deel in de hoofdelijke omslagen aangeslagen. `
Zonder twijfel bevindt men zich dus met de tegenwoor-
r dige aangifte­kiezers reeds in eene volksklasse, die tot de
j mingegoeden moet worden gerekend.
ë Ook de belasting­kiezers behooren voor de grootste helft
tot de mingegoeden. Er waren in 1902 582390 belasting- `
1 kiezers; in 1901/02 82038 aanslagen in de vermogensbelas­ .
K ‘ ting en in 1899/1900 275977 aanslagen in de bedrijfsbelas-
v ting. Daar cu. 30000 personen in beide belastingen zijn
- aangeslagen is het aantal personen, die meer dan f 13,000
. vermogen bezitten of uit bedrijf of vermogen en bedrijf te
zamen, bij berekening volgens de regelen der bedrijfsbelas­
ting, meer dan f 650 jaarlijksch inkomen bezitten, onge-
veer 328.000. Hieronder bevinden zich de mannen beneden `
25 jaar en die het vrije beheer over hun vermogen niet
bezitten en de ongehuwde vrouwen. Vooral van weduwen I
zal het aantal zeker niet gering zijn. Hoevelen van het
totaal der aangeslagenen om deze redenen geen kiesrecht
hebben, durf ik zelfs niet bij benadering schatten; ook de ,fl_'