HomeOnberaden plannenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 879.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 50.92 MB

· ~­ -· A Y · V ‘·"f"*­* ’’’` -· W ­···~"~·r"~··"’··~-f
15
Door de gemeenten recht-
A streeks bedeeld ....... . . . . 11046 hoofden van gezinnen
j ­ en 4507 eenloopende personen.
i Door burgerlijke, gemengde,
A kerkelijke en bizondere instel- ’
T lingen en genootschappen be- W g
deeld. . . ........,........ 157082 hoofden van gezinnen j
° en 67637 eenloopende personen. `
te samen ...... 240271. i
E Van het totaal zijn verder af te trekken vrouwen
A e11 mannelijke bedeelden beneden 25 jaar. Daarbij zijn
echter weder te voegen de wanbetalers en overige minder 1
j talrijke categorieën van door de Grondwet uitgeslotenen, zoo- ‘ A·
j dat het getal van 200000 voor groep E wel niet ver van de
j waarheid zou blijken te zijn, indien een nauwkeurige statis-
tiek kon worden verkregen.
A Trouwens het doet er voor de beschouwingen, welke ik aan ;
g mijne verdeeling der 1200000 mannen van den leeftijd van
25 jaar en hooger wensch vast te knoopen, niets toe, of men
in de 3 groepen waarin ik de niet-kiezers verdeel, een 25 of jA
` 50 duizend uit de eene naar de andere groep verplaatst.
A Over de samenstelling der beide groepen van kiezers,
‘ wat hun geldelijken toestand aangaat, geeft de statistiek
i nog de volgende gegevens. Gelijk bekend is wordt de kiezer
i voor de Tweede Kamer slechts kiezer voor den gemeente-
raad, indien hij ingezeten der gemeente is, en de aangifte-
kiezer moet bovendien in den hoofdelijken omslag der
gemeente zijn aangeslagen. Nu bedraagt het totaal der
s kiezers voor den gemeenteraad nog niet ten volle 4000 meer i
dan het totaal aantal belastingkiezers; 586270 tegen .
582390. Hoeveel van deze laatsten geen kiezer voor den
gemeenteraad kunnen zijn, omdat zij geen ingezeten der
gemeente zijn, is niet juist bekend, maar hieruit kan
1;- ,. A nl .. ._..... _-_ .__._, 1, AA A A